مدیریت دامنه پروژه - دانلودیكی از بهترین و مشكل ترین جنبه های مدیریت پروژه، بنابراین تعریف دامنه یك پروژه است Beld دامنه italic به تمامی كارهایی كه در تولید محصولات پروژه می بایست صورت گیرند و فرآیندهایی كه برای تولید آنها بكار می روند اطلاق می شود از فصل 2 بخاطر آورید كه واژه Bold موضوعات قابل عرضه تشریح كننده محصولات تولیدشده در بخشهای پروژه می باشد

> شامل فرایندهایی است كه در برگیرنده تعریف و كنترل آنچه كه در پروژه هست یانیست می باشد. این اطمینان رامی دهد  كه تیم و ذینفعان پروژه درك یكسانی از محصولاتی كه پروژه تولید خواهند نمود، فرآیندهایی كه تیم پروژه هایی كه تیم پروژه‌ای برای تولید آنها بكار خواهند گرفت دارند. پنج فرآینداصلی در مدیریت دامنه پروژه وجود دارد.

دربرگیرنده ایجاد اسنادی كه مبنای تصمیمات آتی پروژه را فراهم می كند، شامل شاخصهایی است برای تعیین انیكه آیا پروژه یا مرحله‌‌ای از پروژه موفقیت‌‌آمیز تكمیل شده است،یاخیر. تیم پروژه اظهار نامه دامنه وطرح مدیریت دامنه پروژه را در نتیجه فرآیند برنامه‌ریزی دامنه تولید خواهند كرد.

دربرگیرنده زیرگروه نمودن موضوعات اصل قابل عرضه در پروژه به اجزاء كوچكتر و مدیریت پذیرتر است. تیم پروژه دراین فرآیند یك ساختار تفكیك كار(WBS) خواهندساخت.

دربرگیرنده تایید رسمی رساندن دامنه پروژه است. ذیفعان كلیدی پروژه مثل مشتری و بانی پروژه در طی این فرآیند موضوعات قابل عرضه را بطور رسمی تایید خواهند نمود.

دربرگیرنده كنترل تغییرات دامنه پروژه است. تغییرات دامنه به اقدامات اصولی و درسهای آموخته شده ازخروجیهای این فراینداست.

مدیران موفق به تصویری یا طرحی استرتژیك از سازمان نگاه می اندازند تا تعیین كنند چه نوع پروژه‌هایی بیشترین ارزش را فراهم خواهندنمود. بنابراین فرآیند آْغاز پروژه تحقیقی پروژه‌های بالقوه، استفاده از روشها واقع بینانه برای انتخاب اینكه روی چه پروژه‌هایی می بایست كاركرد، و سپس رسمی نمودن آغاز آن پروژه‌ها از طریق انتشار منشور پروژه سروكار دارد.

اولین قدم در مدیریت دامنه پروژه اتخاذ تصمیم در خصوص آن است كه چه پروژه‌هایی را در وحله اول می بایست انجام داد. شكل 1-5 یك فرآیند برنامه ریزی 4 مرحله‌ای را برای انتخاب پروژه‌های فناوری اطلاعات نشان می دهد. اولین قدم در فرآیند برنامه ریزی فناوری اطلاعات كه در رأس سلسله قابل مشاهده است از ایجاد طرح استراتژیك فناوری اطلاعات برپایه طرح استراژیك دربرگیرنده تعیین اهداف بلند مدت است از طریق تحلیل قوتها و ضعفهای سازمان، مطالعه فرصتها و تهدیدها در محیط كاری، پیش بینی روندهای آتی، پیش بینی میزان نیاز به محصولات و خدمات جدید . خیلی‌ها با واژه «SWOT» (تحلیل قوت‌ها، ضعف ها ، فرصتها و تهدیدها) آشنا هستند كه دركمك به برنامه‌ریزی استراتژیك استفاده می شود. خیلی مهم است كه مدیرانی خارج از واحد فناوری اطلاعات برای كمك به فرآیند برنامه ریزی فناوری اطلاعات وجود داشته باشند چرا كه می توانند به پرسنل واحد فناوری كمك كنند تا استراتژیهای سازمانی را درك كنند و حوزه های كاری را كه پشتیبانی می كنند بشناسند.
نتایج تولید رشد                    مراحل برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات
استراتژی فناوری اطلاعات را باماموریت و چشم‌انداز
سازمان پیوند می دهد.
حوزه‌های اصلی كسب و كار رامشخص می‌كند.
فرایندهای كلیدی كسب و كار را كه می توانند از فناوری
اطلاعات منتفع شوند را مستند می كند.
پروژه های بالقوه را تعریف می كند.
دامنه ،‌ مزایا و محدودیتهای پووژه را تعریف می كند.
پروژه های فناوری اطلاعات را انتخاب می كند
منابع را تخصیص می دهد .
شكل 1-5 فرآیند برنامه ریزی فناوری اطلاعات
پس از تخصیص حوزه‌های كاری كه روی آنها تمركز خوهد شد، قدم بعدی درفرآیند فناوری اطلاعات اجرای تحلیل حوزه كاری است. این تحلیل فرآیندهایی كاری مستند می كند را كه نقش محوری در رسیدن به اهداف استراتژیك دارند و در كشف آن مواردی كه بیشترین نفع را از فناوری بالقوه فناوری اطلاعات، دامنه آنها مزایا و محدودیتهایشان است. قدم آخر در فرآیند برنامه ریزی فناوری اطلاعات انتخاب پروژه‌هایی است كه كار روی آنها صورت خواهد گرفت و تخصیص منابع برای كار روی آنهاست.

همواره تخصیص و انتخاب مناسب پروژه ‌های فناوری اطلاعات زمانیكه سازمانها فناوری اطلاعاتشان را به كسب كارشان نزدیك تر نموده باشند. بهتر است. یك مطالعه 2002 همبستگی مستقیمی بین همسویی نزدیكتر كسب و كار و فناوری اطلاعات با ساختار گزارش دهی وجود دارد.
Hacket Best Practicus پی برده است كه شركتهایی كه درآن ها مدیر كل اطلاعات (CIO) مستقیما به مدیرعامل(CGO) گزارش می دهد هزینه های پشتیبانی عملیاتی خود را به ازاء هر كاربر نهایی حدود17 درصد كاهش داده‌اند. CIO هایی كه درحال حاضر به CEO گزارش می‌دهند از 34 درصد در1999 به 37 درصد در 2002 رسیده است. این مطالعه همچنین پی برده است كه شركتهایی كه فعالیتهای فناوری اطلاعات خود را منسجم و متمركز نموده اند هزینه‌های پشتیبانی عملیاتی خود را به ازاء هر كاربر نهایی 24 درصد كاهش داده‌اند. استفاده یكدست از استانداردهای فناوری اطلاعات همچنین هزینه های ایجاد برنامه‌های كاربردی شركت را به ازاء هر كاربر 41 درصد كاهش می دهد.
سیستمهای اطلاعاتی می توانند محور استراتژی كسب وكار باشند و غالبا نیز بوده ‌اند. Michael porter كه مفهوم ارزش استراتژیك مزیت رقابتی را مطرح كرده است،چندین كتاب و مقاله در مورد برنامه‌ریزی استراتژیك و رقابت نگاشته است. او وخیلی از متخصصین دیگر براهمیت استفاده از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی طرحهای استراتژیك و فراهم نمودن یك مزیت رقابتی تاكیدكرده‌اند . خیلی از سیستمهای اطلاعاتی تحت عنوان «استراتژیك» طبقه بندی شده‌اند. چرا كه آنها مستقیما استراتژیهای كلیدی كسب و كار را پشتیبانی می‌كنند. برای مثال، سیستمهای اطلاعاتی می توانند كمك كنند كه سازمانی از استراتژی تولیدكننده كم‌هزینه بودن خود پشتیبانی نماید. سیستم كنترل موجودی WAL- MART نمونه ای كلاسیك است از چنین سیستمی. سیستمهای اطلاعاتی می توانند از استراتژی ارائه محصولات یاخدمات تخصصی كه شركت را از سایر شركتها درآن صنعت متمایز می كند پشتیبانی كنند. معرفی سیستمهای ردگیری online بسته‌های پستی توسط Federal Express كشش صنعتی را موجب شد كه هم‌‌اكنون اغلب شركتهای حمل‌ونقل از‌آن پیروی می كنند.
سیستمهای اطلاعاتی همچنین می‌توانند از استراتژی فروش به بازاری خاص یا كسب موقعیته مناسب برای یك پروژه پشتیبانی كنند. Owen- Corning یك سیستم اطلاعات استراتژیك بوجود آورد كه فروش محصولات عایق خانه را با ارائه یك سیستم ارزیابی كارائی انرژی طراحی ساختمان به مشتریانش فراهم نمود.
 
199


مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه. مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه يکي از اولين و ...

مشاوره و انجام پایان نامه حسابداری،مدیریت،اقتصاد،پروژه ...

موسسه ی علم چی ارائه دهنده ی خدمات مشاوره و انجام پایان نامه حسابداری،مدیریت،اقتصاد ...

دانلود نرم افزار مدیریت پروژه

دانلود نرم افزار مدیریت پروژه، مدیریت ذهن و ایده، سازماندهی پروژه

پایگاه مقالات علمی مدیریت

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی مدیریت. این پایگاه حاصل فعالیت های ...

5. iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

فروش دامین رند برای سایت فایل – طراحی سایت حرفه …

طراحی سایت حرفه ای و فروش دامنه های رند و سایت آماده. قدر زر،زرگر شناسد.قدر گوهر،گوهری ...

دانلود Microsoft Project Professional 2016 RTM x86/x64 ...

Microsoft Project Professional يكی از قوی‌ترين و قديمی‌ترين نرم‌افزارهای موجود كنترل پروژه محسوب ...

صفحه نخست- علوم سرا

علوم سرا، سایت دانلود مقاله، تحقیق، پروژه، پایان نامه، جزوه و نمونه سوالات

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی - دانلودفقط ...

لرد موبایل_اَبر نرم افزار موبایل،www.raminha.ir،raminha ...

جدید ترین و بروز ترین نرم افزار های موبایل,لرد موبایل_اَبر نرم افزار موبایل،www.raminha.ir ...

لرد موبایل_اَبر نرم افزار موبایل،www.raminha.ir،raminha ...

جدید ترین و بروز ترین نرم افزار های موبایل,لرد موبایل_اَبر نرم افزار موبایل،www.raminha.ir ...

طراحی سایت، طراحی وب، طراحی وب سایت، سیستم مدیریت

طراحی وب سایت شما با پرتال داده ورزان، کامل ترین سیستم مدیریت محتوای ایرانی ، طراحی ...

ليست پروژه هاي رشته الكترونيك - الكتروفورس

الكتروفورس با بيش از 5 سال سابقه در زمينه مشاوره واجراي پروژه هاي صنعتي ودانشجويي ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

ویژگی تصمیم‌های سازمانی شامل همسویی با اهداف سازمان، دامنه كاربرد در سازمان، افق ...

وب سایت تخصصی فرین - farinsoft

همانطور که میدانید از لینوکس برای راه اندازی و مدیریت انواع و اقسام سرورها استفاده می ...

مقاله های برتر مدیریت|1 - FM

عنوان پروژه: مدیریت سیستم های اطلاعاتی mis انواع بیمه ها پدید آوردنده: اعظم نوری شرح ...

جوجه کشی » مدیریت بستر در سالنهای پرورش جوجه …

مقدمه: از اصلی ترین عوامل موثر برای دستیابی به حداکثر تولید اقتصادی، مدیریت ...

کاروفناوری کَلاله - suherfe.blogfa.com

فیلم ها و تصاویر آموزش پروژه درس شیرین کاروفناوری. بر روی نام آنها کلیک کنید. پروژه ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. کاربرد تقسیم عددی مضارب انتشار دو گانه بادوام با استفاده از مطالعه موثر ...

وهاب‌ آنلاین : بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

تلفن پشتیبانی : 09197902538 ایمیل پشتیبانی : [email protected] آقای عبدالوهاب مَرغزاری

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد تجارت …

براساس جستجوی شما موارد زیر برای دانلود تحقیق و مقاله در مورد تجارت الکترونیک و پروژه ...

BLOGFA :: Free Persian Weblog Service :: وبلاگ فارسی

BlogFa - Free Persian Weblog Service ... بلاگفا یک ابزار قدرتمند برای ساخت و مدیریت وبلاگ است .

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

شیوه‎های مدیریت کلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز ...

دانلود پروژه تحقیقاتی و سمینار در علوم تربیتی به صورت رایگان; دانلود سناریوهای ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

خيلي مهم است که شما چه نگاهي به اين رشته داريد و چگونه اين آمادگي را در خود ايجاد کرده ...

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت

مدیریت فناوری نانو - نانو و صنعت - Nano management

ایران ترجمه - اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، …

Management, Economy, Trade Terms - part 1اصطلاحات و لغات مدیریت، اقتصاد، بازرگانی - بخش 1

دستورالعمل نحوه تعدیل - دفتر فنی پروژه های عمرانی

وب سایت دفتر فنی پروژه های عمرانی با هدف ارائه آموزشها و خدمات تخصصی در زمینه دفترفنی ...

اسامی دروس و تعداد واحدهای مدیریت صنعتی(کارشناسی)

سلام با تشکر از شما میخواستم اطلاعاتی در مورد تعداد واحدهای مدیریت صنعتی در مقطع ...