مدیریت ژاپنی - دانلودیكی از تئوری های مهمی كه امروزه در زمینه مدیریت و سازمان وجود دارد و نسبت به سایر تئوری ها در زمینه مدیریت از موفقیت چشمگیر و بالایی برخوردار است تئوری z می باشد تئوری z چگونگی اداره مؤسسات و سازمانهای ژاپنی را توضیح می دهد بر اساس این تئوری سعی می شود كه به منظور ایجاد همبستگی و علاقه متقابل بین افراد در یك سازمان، سازمان را به صورت یك خانواده در

> (ویلیام اوچی) استاد دانشگاه كالیفرنیا در لوس آنجلس كه تئوری (z) را ارائه داده است می گوید: مدیران مؤسسات و سازمانها باید همان رویه و رفتار پدرانه با كاركنان را كه در سازمانهای ژاپنی راه یافته است اعمال كنند. به نظر وی حكایت از كاركنان در تمام دوران خدمت، ایجاد صمیمیت و تفاهم عمیق در میان آنها، تشریك مساعی در تصمیم گیری ها، مسئولیت مشترك و خودداری از كنترل و نظارت نزدیكی بر كار اعضای سازمان سبب می شود كه كاركنان، سازمان را متعلق به خودشان بدانند و صادقانه تمام نیروی فكری، جسمی و روانی خود را به منظور بازدهی بیشتر در سازمان به كار بگیرند. هدف اصلی تئوری z تقویت اعتماد سازمان به كاركنان و تحكیم اطمینان كاركنان نسبت به یكدیگر است تا از این طریق بازدهی و كارآیی به حداكثر ممكن افزایش یابد. مهم ترین ویژگی های مدیریت ژاپنی و تئوری z عبارتند از:
1- استخدام مادام العمر و تأمین امنیت شغلی برای هر یك از كاركنان در سازمان وجود دارد.
2- تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق دسته جمعی كه در این جا مدیر به طور انفرادی تصمیم گیری نمی كند بلكه به افراد تحت سرپرستی خود دستور می دهد تا موضوع را بررسی كنند و نتیجه را قبل از اتخاذ تصمیم توسط وی، مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند و پس از آن اظهار نظر و تصمیم گیری گروهی صورت می گیرد.
3- مسئولیت جمعی كه بر اساس این تئوری مسئولیت نظارت بر پروژه ها و اعمال پاداش ها یا تنبیهات مسئولیت جمعی تمام كاركنان واحدهای اصلی و فرعی سازمان است كه از تصمیم گیری مبتنی بر رضایت و توافق ناشی می شود.
4-ارزشیابی و ترفیع از دیگر ویژگی های این تئوری است. اگر ترفیع به كندی صورت گیرد، مدیران فرصت می یابند كه با افراد در آداب و رسومشان كه كارشان را تحت تأثیر قرار دهد آشنا شوند. كاركنان با فرهنگ سازمان بار می آیند و سرانجام از حیث فرهنگی، همانند می شوند و این باعث ارتقاء فرد و در نتیجه رشد و تكامل سازمان خواهد شد.
5- كنترل غیررسمی (ضمنی) كه در این تئوری توقعات سازمان از رفتار یا بازدهی كاركنان به طور صریح ذكر شده است. اما این توقعات از فلسفه كلی سازمان قابل درك و استنتاج است.
6-  (كاریر) شغل غیر تخصصی كه این خود موجب علاقمندی كاركنان به محیط كار می شود، وفاداری به سازمان را افزایش می دهد و از انتقال كاركنان مؤسسه ای به مؤسسه دیگر جلوگیری می كند و همچنین موجب تسهیل عمل و هماهنگی می شود.
7- توجه به تمام جنبه های زندگی كاركنان كه خود به معنای نگرشی است كه سرپرست نسبت به كاركنانش دارد. در این حالت مدیر نیز نسبت به كاركنان و خصوصیات شخصی آنان آگاهی و توجهی عمیق دارد.
هنگامی كه در یك همه پرسی از رؤسای شركت های معتبر ژاپنی سئوال شد كه به عنوان مدیر عامل شركت، نسبت به چه كسانی احساس مسئولیت می كنید؟ 85 درصد پاسخ دادند كه نسبت به كاركنان مسئولند.
مجموع عوامل هفت گانه مذكور در بالا، چارچوب تئوری z را تشكیل می دهد به اعتقاد (ویلیام اوچی) همین عوامل هستند كه سبب ایجاد تحكیم همبستگی بین فر و سازمان می شوند یعنی به آن چه (مازلو Maslow) در سلسله مراتب نیازها، نیاز به همبستگی می خواند تحقق می بخشند.
همبستگی میان كاركنان ژاپنی بر اساس رفات و اعتماد متقابل است و نه صرفاً برای تعقیب منافع مالی. ایجاد علایق متقابل میان كاركنان از یك طرف و سازمانشان از سوی دیگر نتیجه رابه دست می دهد كه بهره وری سازمانهای ژاپنی با روابط متقابل همبستگی دارد.

 
چكیده
تاكنون در مورد سبكهای رهبری و مدیریت ژاپنی به عنوانبخشی از فنون نوآوری در دنیا زیاد بحث شده است. مع هذا، جنبه های دیگری نیز این این فرآیند رهبری ژاپنی وجود دارد. در این مقاله با بررسی و بازنگری ادبیات تحقیق، جنبه های متفاوت از رفتار رهبری ژاپنی كه كمتر مورد تاكید قرار گرفته به تصویر كشیده شده است:
تجسم گرایی یا ذهنیت گرایی (TATEMAE) در برابر واقع گرایی (HONNE) و فشار برای ایجاد هماهنگی و توازن و كاربرد یاكوزا (مافیای ژاپنی= YAKUZA) حلقه های كنترل كیفیت تصمیم گیری، ارتقاء مبتنی بر ارشدیت، تحرك و جابجایی محدود درون سازمانی، بازنشستگی اجباری، استفاده از كاركنان موقت و پاره وقت و تبعیض قائل شدن علیه زنان، نمونه هایی از این رفتار هستند.
 
امروزه در بسیاری از مطبوعات و جراید مشهور به سبك رهبری ژاپنی به عنوان سبك برتر نسبت به سبك رهبری غربی نگریسته شده است. در دهه 1950 علامت «ساخت ژاپن» برای هر بیننده چیزی جز خنده و تمسخر بر جای نمی گذاشت. بازارهای آمریكا مملو از كالاهای نامرغوب ژاپنی بود. اما امروزه كالاهای ژاپنی به ویژه در بخش اتومبیل و الكترونیك توجه و احترام همگان را به خود جلب كرده است. موفقیت سبك رهبری ژاپنی به كسری درآمد تجاری بین ایالات متحده و ژاپن منجر شده است (كاتزنشتاین 1991).
بسیرای آشكار معتقدند اگر شركتهای آمریكایی بخواهند از روشهای ژاپنی اقتباس و تبعیت كنند، باید برای تمام مسائل خود را علاج بیابند، كاری كه در گذشته ای نه چندان دور شركت های آمریكایی مجبور شدند بدان دست یازند. این دیگر یك باور عمومی شده است كه ماحصل تبعیت شركتهای آمریكایی از اصول رهبری ژاپنی، آمریكائی ها را قادر خواهد ساخت كه بهره ری را تدریجاً افزایش دهند و كیفیت و روحیه را میان كاركنان بهبود بخشند. ولف(1983) با بررسی مشاهدات، متوجه خلاء و نقص در این باور عمومی كه منعكس كننده برتری فلسفه رهبری ژاپنی نسبت به فلسفه رهبری غربی است، گردید. وی ادعا كرد كه این فلسفه نگاهی تحریف آمیز به موقعیت واقعی است و این افسانه (فلسفه غالب) توسط صاحبان شركت های ژاپنی عنوان شده است. ژاپنی ها این افسانه را برای متقاعد كردن غیرژاپنی ها می سرایند كه فنون رهبری آنها برتر است. درصورتی كه به واقع این فریبی بیش نیست. اگرچه بخشهایی از فلسفه رهبری ژاپنی می تواند در برخی شركتهای آمریكایی كاربرد داشته باشد اما تلاش برای تبعیت از كل فلسفه آنان اشتباه است (زمك1981).
 
134


پنگان - مقایسه سبک مدیریت آمریکایی و سبک مدیریت ژاپنی ...

پنگان - مقایسه سبک مدیریت آمریکایی و سبک مدیریت ژاپنی - نظریه a نظریه j نظریه z - مدیریت ...

پارک بازاریابی ایران | مقایسه سبک مدیریت درایران …

بررسی سبک مدیریت در ایران و مقایسه و تفاوت های آن با کشور های آرژانتین و آمریکا و ژاپن ...

تئوری مدیریت - کایزن

تئوری مدیریت - کایزن - تئوری مدیریت پیشرفته ... کایزن (بهبود مستمر) با توجه به اينكه ...

دانشجوی ایرانی | دانلود کتاب | دانلود جزوه | دانلود …

این جزوه در ۹ فصل به بررسی مباحثی در زمینه مدیریت مالی پرداخته است. مدیریت دارایی های ...

مدیر سبز | آموزش بازاریابی | آموزش بازاریابی …

دنیای بازاریابی اینترنتی با ژان بقوسیان – قسمت چهارم در سریال «دنیای بازاریابی ...

Pakshoo.com

امروزه مدیریت دانش و فعالیت های دانش محور، همواره مورد تاکید تمامی سازمان ها وصاحب ...

مقالات ISI مدیریت ارتباط با مشتری : 69 مقاله …

مدیریت ارتباط با مشتری یا Customer Relationship Management که به صورت خلاصه CRM نوشته می شود، به همه ...

انارپدیا، مرجع منابع مهندسی و مدیریت

مرجع منابع اطلاعاتی مهندسی و مدیریت،دانلود نرم افزار، کتاب، مقاله، فیلم آموزشی ...

IQnet; TUV international

IQnet; TUV international - مشاوره، آموزش و صدور گواهینامه ایزو

CRM چیست؟ - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان …

انواع فناوریهای crm • مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی: که اشاره به برنامه های کاربردی ...

CRM چیست؟ - نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان …

انواع فناوریهای crm • مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی: که اشاره به برنامه های کاربردی ...

مدیریت بازاریابی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مدیریت بازاریابی تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با ...

مقاله های برتر مدیریت|1 - FM

fm - مقاله های برتر مدیریت - - fm ... در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته ای خاص ...

دارالترجمه یک | مترجم رسمی فوری تمام زبان ها

ترجمه یک - پشتیبانی از تمامی زبانها بهترین مترجمین 09301530900 - 44094832

5. iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

ثبت نام فراگیر پیام نور 95 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 95 دفترچه ثبت نام ...

مدیریت - مقایسه دو کشور ایران و ژاپن

مدیریت - مدیریت+phd+کارشناسی ارشد+پایان نامه+پروژه

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش

گـــــــروه آمـــوزش و پــــرورش - مقاله های علمـــــــی درباره مدیـــــریت و ...

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

بررسی روند تکاملی متدولوژی های توسعه سیستم های اطلاعاتی در موقعیت های مختلف سازمانی

الف - مدیریت خدمات کشوری سال ۹۶ هم تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی رغم گذشت ۵ سال از اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری،با ...

کاردستی عروسک - آموزش ساخت عروسک ژاپنی - آکا

آموزش ساخت عروسک ژاپنی : برای ساخت این عروسک بامزه شما به توپ پینگ پنگ,بطری پلاستیکی ...

دانلود Application Wizard v3.6.1 MacOSX - نرم افزار مدیریت ...

دانلود Transmit v5.0b3 MacOSX - نرم افزار مدیریت FTP برای مک [35,468] دانلود HandsFree v2.6.1 MacOSX - نرم افزار ...

سرمایه فکری؛ گنج تمام نشدنی سازمان - انجمن علمی مدیریت ...

انجمن علمی مدیریت دانشگاه شهید بهشتی - وبلاگ عمومی دانشجویان رشته مدیریت

طرز تهیه سوشی، طرز تهیه سوشی با گوشت ژاپنی - …

جوجه کبابی ژاپنی با برشهای کدو ژله توت فرنگی ژاپنی طرز تهیه مرغ تاکو ( غذای تایلندی ) ...

اگر اینگونه ازدواج کنید حتما طلاق می گیرید!

اگر اینگونه ازدواج کنید حتما طلاق می گیرید! ازدواج برای خیلی از ما بخشی عادی از زندگی ...

دانلود WiFi Connection Manager 1.6.3.2 برنامه مدیریت

دانلود جدیدترین نسخه نرم افزار مدیریت شبکه وای فای WiFi Connection Manager برنامه افزایش قدرت ...

مرکز آموزش دپارتمانهای هتلداری،آشپزی و کافی شاپ

ایران شف اولین مرکز آموزش تخصصی در ایران رشته های هتلداری, مدیریت رستوران, میزبانی ...

نرم افزار مدیریت دانلود

دانلود نرم افزار مدیریت دانلود (برای ویندوز) Free Download Manager 3.9.7 Lite Windows . Free Download Manager جزو ...

بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی : میهن ترجمه

تازه ترین مقالات. مقاله ترجمه شده رشته اقتصاد 2017 میلادی; استرس کار حسابرسان چطور روی ...

الف - پرسپولیسی‌ها منتظر عملی شدن وعده‌های مدیریت

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس منتظرند تا سرپرست این باشگاه فردا (شنبه) به وعده خود عمل ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

چنانچه قصد خرید فایل ترجمه از سایت سهند ترجمه دارید لطفا قبل از خرید فایل ترجمه ...