پروپوزال و روش تحقیق Just In Time - دانلودپروپوزال و روش تحقیق کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی Just In Time به همراه فهرست منابع و مواخذفایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 50 KB تعداد کل صفحات 18 صفحه

> قیمت فایل فقط 10,000 تومان

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای پایان نامه خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.
 بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)
 
عنوان مطالب........... صفحه
فهرست تفصیلی
فصل اول :  كلیات
عنوان صفحه
مقدمه 3
تعریف موضوع 4
اهمیت وضرورت انجام تحقیق         4
هدف تحقیق   4
قلمرو تحقیق  5
فرضیه های تحقیق    6
ساختارگزارش 7
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 8
روش ونوع تحقیق     8
روش گردآوری اطلاعات        10
روایی وپایایی دراندازه گیری         11
ابزارجمع آوری اطلاعات       14
سؤالات پژوهشی وفرضیه های تحقیق        15
جامعه آماری   16
نمونه وروش نمونه گیری     16
روشهای آماری استفاده شده 17
منابع 18
 
 
 

مقدمه 

   انبارهای هر سازمان بخش عظیمی از سرمایه های سازمان را در خود جای داده اند لذا انبار و انبارداری و نگهداری و در دسترس قرار دادن اقلام مورد نیاز از مسائل مهم وبخشی از وظایف مدیریتی سازمان محسوب می شود. موجودی بیش از اندازه و نیاز كالا در انبار ركود سرمایه را در پی دارد. از طرفی كمبود كالا باعث وقفه و ركود فعالیتهای جاری می گردد. بنابر این برنامه ریزی مناسب در امر تداركات و نگهداری كالا از اهمیت ویژه ای برخودار است.
   از اهداف مهم انبارداری پاسخ به سؤالات زیر است .
1 – چه چیز مورد نیاز است ؟
2 – چه موقع مورد نیاز است ؟
3 – چه مقدار مورد نیاز است ؟
   ا مور تداركات و كارپردازی ، مواد لازم و مورد نیاز سازمان را در زمان معین تدارك می بیند و از طریق انبار در اختیار واحدهای مصرف كننده قرار می دهد.
   امروزه سازمانها با پیشرفت علم وتكنولوژی بخصوص علوم مدیریت به سوی كاهش موجودی انبار وحتی حذف انبار پیش می روند. سیستم درست به موقع Just In Time  یا JIT اكنون در بسیاری از سازمانها جا افتاده است. كاهش موجودی و یا حذف انبار نیاز به برنامه ریزی دقیق و استفاده از روشها و یا برنامه های علمی و عملی پیشرفته دارد و صرفه جوئی زیادی را به دنبال خواهد داشت.
 
 
 
 

تعریف موضوع

   موضوع اصلی تحقیق مطالعه وضعیت فعلی انبارها وامكان سنجی برای حركت به سوی تولید به هنگام(Just In Time)  در شركت برق منطقه ای می باشد این موضوع به منظور بررسی وضع موجود انبارها و چگونگی كاهش موجودی و كوچك سازی انبارها انتخاب شده است .
 
منابع
 
(1)         آتشگر، كریم - مجله روش شماره 33 سال هشتم
(2)         اسماعیل پور ، مجید - مجله روش شماره 52 سال ششم                               
(3)         امیرشاهی , منوچهر- اصول كارپردازی وانبارداری درمؤسسات دولتی/  مركزآموزش مدیریت دولتی  1368
(4)          انواری رستمی , علی اصغر- سیستمهای خرید و انبارداری/ تهران  نشرطراحان 1371
(5)          خلیلی ابیانه, فاطمه - انبارداری 1و2 / تهران  نشرترمه    1378 
(6)          دیبایی , نادر- مدیریت واصول انبارداری/  تهران نشرترمه  1379
(7)          زینال زاده ، ایرج- مدیریت خرید/   تهران  نشرقانون  1377
(8)         سلطانی ، منوچهر-  مجله تدبیر  شماره 68 آذرماه  75 
(9)         صالح فتح آبادی , حسن- برنامه ریزی سیستم های تولیدی وموجودی انبار/ تهران نشر آذرخش    1378     
(10)     طالقانی ، محمد - محله روش شماره 36 سال ششم
(11)     فدوی ،عارفه -  مجله تدبیر  شماره 61  اردیبهشت 75