نتایج بررسی میزان باکتری و قارچ و pm در بخش های مختلف بیمارستان - دانلودنتایج حاصل از نمونه برداری شامل جداول آمار توصیفی و استنباطی به همراه کلیه نمودارها و جداول لازم برای فصل نتایج

> قیمت فایل فقط 235,000 تومان

نتایج نمونه برداری باکتری ها و قارچ های بخش های مختلف بیمارستان

بخش های مورد بررسی شامل : اتاق عمل
ایزوله
فضای بیرون
بخش زنان
اطفال
پاتولوژی
داخلی
آزمایشگاه
اورژانس
ICU
CCU
ارتوپدی
 
باکتری های نمونه برداری شده :
باسیل گرم مثبت اسپوردار
استرپنوکوک باسیل گرم منفی کوکسی تتراژن باسیلوس سرئوس استافیلوکوک استرپنوکوک
باسیل گرم منفی
کوکسی گرم مثبت
تتراژن
باسیلوس سرئوس
استافیلوکوک
باسیل گرم مثبت  بدون اسپور
کوکسی گرم منفی نایسر
 باسیل گرم مثبت
  قارچ های نمونه برداری شده :   کلادسپوریوم اسپروژیلوی فلاووس الترنالیا اسپروژیلوس استاکی یوتوریوم اکرومونیوم پنی سیلیوم کاندیدا اسکوپلاریوزیس   بیش از هشت ماه متوالی طول کشیده تا این نتایج جمع آوری شده است. بسیار بسیار با ارزش و مناسب برای کلیه دانشجویان ارشد بهداشت نتایج بسیار کامل شامل نتایج تمامی آزمون ها مربوطه(مثل ANOVA)، بیش از 90 جدول نتایج در اکسل، نتایج اندازه گیری ذرات معلق هوا pm1 , pm2.5 , pm10 کلیه نتایج در دو نوبت صبح و عصر در تابستان و در دو نوبت عصر و صبح در زمستان جمع آوری شده است.   برخی از جداول موجود در فایل :   جداول نتایج میزان باکتری ها در نوبت صبح در زمستان جداول نتایج میزان باکتری ها در نوبت عصر در زمستان جداول نتایج میزان باکتری ها در نوبت صبح در تابستان جداول نتایج میزان باکتری ها در نوبت عصر در تابستان جداول نتایج میزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان جداول نتایج میزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان جداول نتایج میزان قارچ ها در نوبت صبح در تابستان جداول نتایج میزان قارچ ها در نوبت عصر در تابستان جداول مقایسه میزان باکتری ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان جداول مقایسه میزان باکتری ها در نوبت عصردر زمستان با تابستان جداول مقایسه میزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان جداول مقایسه میزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان با تابستان جداول اندازه گیری میزان میانگین pm1 , pm2.5 , pm10 در زمستان جداول اندازه گیری میزان میانگین pm1 , pm2.5 , pm10 در تابستان و ...