مقاله ای در مورد عناصر گوگرد و منزیم در رشد گیاهان - دانلودمقاله ای در مورد عناصر گوگرد و منزیم در رشد گیاهان

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات:6
تصویر:این فایل فاقد تصویر می باشد
چکیده:
منیزیم به صورت یون mg2+ جذب می شود. كلسیم تنها جزء كانی مولكول كلرفیل است و، همان طور كه در بخش نیتر وژن شرح داده شد، در وسط مولكول قرار دارد. اهمیت منیزیم آشكار است، چون گیاهان خود خوراك ساز سبز بدون كلرفیل قادر به انجام فتوسنتز نخواهند بود.با اینكه قسمت زیادی از منیزیم در كلرفیل می ماند، اغلب مقدار قابل توجهی نیز در بذرها یافت می شود. منیزیم با متابولیسم فسفر در ارتباط است و گمان می رود ویژة فعالسازی تعدادی از سیستم های آنزیمی گیاه باشد منیزیم عنصری پویاست و در كمبود به راحتی از اندام های پیر تر گیاه به قسمت های جوان نیز انتقال می یابد.در نتیجه ، علامت كمبود ابتدا در برگ های پایینتر گیاه ظاهر می شود در بسیاری از گونه ها كمبود منیزیم به صورت كلروزبین رگبرگ ها در برگ ظاهر می شود