تحقیق و مقاله ای در مورد كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی - دانلودتحقیق و مقاله ای در مورد كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

> قیمت فایل فقط 7,500 تومان

وجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد
(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :
تعداد صفحات: 14
تصویر:این فایل دارای تصویر می باشد
برخی از سر فصل ها:
استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز
تناوب زراعی
تراكم گیاهی
استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا
اختصاصی بودن میزبان.
عوامل موثر در كنترل بیولوژیكی.
شرایط آب و هوایی
) تهاجم گیاه هرز
كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات
كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله عوامل بیماریزا
چکیده:
نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی
است.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.
كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است:  1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.