تحقیق و مقاله ای در مورد آسكومیتسها(قارچ های کیسه ای) - دانلودتحقیق و مقاله ای در مورد آسكومیتسها(قارچ های کیسه ای)

> مشخصات عمومی

اندامهای رویشی

زادآوری غیرجنسی

زادآوری جنسی

جفت گیری گامتانژیالی
تماس گامتانژیالی
اسپرم زائی
 سوماتوگامی
چکیده:
آسكومیست ها و بازدیدیومیستها گاهی اوقات بنام قارچهای عالی نامیده می شود. این قارچها نسب به قارچهائی كه تاكنون مورد بحث قرار گرفته است دارای تكامل بیشتری می باشد، گرچه بعضی از قارچ شناسان (Bessey, 1942,1950 – Dodge’ 1914) معتقدند كه قارچهای این رده دارای منشأ مستقلی است و از تكامل قارچهای دیگری بوجود نیامده است ولی با توجه به ساختمان آنها احتمال می رود كه از تكامل قارچ های پست بدست آمده باشد. مخمرها، بعضی از كپكهای سیاه و سبز، سفیدكهای حقیقی، قارچهای فنجانی، قارچهای كلاهدار اسفنجی و دنبلانهای نمونه هائی از معروفترین قارچهای آسكومیست می باشد