پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران - دانلوددانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران

> قیمت فایل فقط 2,500 تومان

 
دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران   دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران
محتوای فایل :
1) تاریخچه و معرفی پرسشنامه
2) مولفه های پرسشنامه
3) روایی و پایایی پرسشنامه
4) نمره گذاری پرسشنامه
5) سوالات پرسشنامه
6) تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه
7) منابع
 
سوالات و گویه ها
1) نمی توانم فکر کردن درباره ی اشتباه شخص خطاکار را کنار بگذارم.
2) گاهی وقت ها، به راه های بخشیدن شخصی خطاکار فکر می کنم.
.....
  دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران   دانلود پرسشنامه استاندارد بخشش ری و همکاران
محتوای فایل :
1) تاریخچه و معرفی پرسشنامه
2) مولفه های پرسشنامه
3) روایی و پایایی پرسشنامه
4) نمره گذاری پرسشنامه
5) سوالات پرسشنامه
6) تحلیل یا تفسیر بر اساس میزان نمره پرسشنامه
7) منابع
 
سوالات و گویه ها
1) نمی توانم فکر کردن درباره ی اشتباه شخص خطاکار را کنار بگذارم.
2) گاهی وقت ها، به راه های بخشیدن شخصی خطاکار فکر می کنم.
.....
  90