مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی - دانلودپژوهش کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

> قیمت فایل فقط 39,000 تومان

پژوهش  کارشناسی ارشد تربیت بدنی مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی
بسیار کامل و آماده صحافی
عنوان                                                                                                                            صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه................................................................................................................................ 2
بیان مسئله........................................................................................................................... 4
ضرورت و اهمیت تحقیق........................................................................................................ 6
اهداف تحقیق......................................................................................................................... 8
فرضیات تحقیق...................................................................................................................... 8
محدودیت­های تحقیق.................................................................................................................. 9
واژه­ها و اصطلاحات............................................................................................................... 9
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه................................................................................................................................ 12
تعریف توجّه........................................................................................................................ 12
تاریخچۀ توجّه..................................................................................................................... 13
نظریه­های توجّه................................................................................................................... 14
کانون توجّه.......................................................................................................................... 19
شیوه­های توجّه..................................................................................................................... 19
ویژگی­های توجّه..................................................................................................................... 20    
هوشیاری و توجّه.................................................................................................................. 21
توجّه­ انتخابی........................................................................................................................ 22
توجّه و سطح مهارت.............................................................................................................. 22
رابطه توجّه و سطح مهارت..................................................................................................... 22
رابطۀ توجه و اجرا................................................................................................................ 23
دستورالعمل­های آموزشی و توجّه................................................................................................ 24
تصویرسازی ذهنی چیست....................................................................................................... 25
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی............................................................................................. 26
انواع تصویرسازی ذهنی........................................................................................................ 26
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن............................................................................... 29
نظریه­ های تصویرسازی ذهنی................................................................................................ 31
شیوه­ های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی....................................................................... 38
کاربردهای تصویرسازی ذهنی............................................................................................... 39
افزایش مهارت­ های روان­شناختی................................................................................................ 39
تحقیقات مربوط به توجّه....................................................................................................... 41
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی...................................................................................... 53
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه.............................................................................. 62
نتیجه­ گیری...................................................................................................................... 64
 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه............................................................................................................................... 67
روش تحقیق....................................................................................................................... 67
جامعه و نمونۀ آماری........................................................................................................... 67
متغیّرهای تحقیق.................................................................................................................. 67
ابزار اندازه­گیری و روش جمع­ آوری اطلاعات............................................................................ 68  
روش اجرای تحقیق............................................................................................................... 72
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات............................................................................... 75
 
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته­ های تحقیق فصل چهارم:
مقدمه..................................................................................................................................... 77
توصیف داده ­ها........................................................................................................................ 78
آزمون فرضیۀهای آماری.......................................................................................................... 80
فرضیۀ اول............................................................................................................................. 80
فرضیۀ دوم............................................................................................................................. 81
فرضیۀ سوم............................................................................................................................ 82
فرضیۀ چهارم......................................................................................................................... 83
فرضیۀ پنجم........................................................................................................................... 84
فرضیۀ ششم........................................................................................................................... 85
فصل پنچم: بحث ونتیجه­ گیری
مقدمه..................................................................................................................................... 87
نتایج تحقیق............................................................................................................................ 87
بحث ونتیجه­ گیری داده­ های تحقیق............................................................................................ 88
پیشنهادات پژوهشی................................................................................................................ 91
پیشنهادات آموزشی................................................................................................................. 91
 
فهرست جداول                                                                                                                         صفحه
جدول 1-3 : نوع فعالیت­های گروه­های سه­ گانه پژوهش....................................................................... 73
جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق...................................................................................... 74
جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی.................................................................... 78
جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ فراگیری ............ 80
جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش­ آزمون و پس ­آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ فراگیری ........... 81
جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش ­آزمون از پس­ آزمون گروه­های سه­ گانه....................................................... 82
جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری....... 83
جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس ­آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ..... 84
جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس ­آزمون از آزمون یادداری گروه­های سه­ گانه................................................ 85
 
فهرست نمودارها                                                                                                                     صفحه
 
نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی­ ها در گروه­های سه­ گانه........................................................ 79
نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R  آزمودنی ­ها در گروه­های سه­ گانه......................................... 79
نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ فراگیری .......... 80
نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ یادداری ........ 81
نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ فراگیری ........ 82
نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس­آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ یادداری ....... 83
نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش­آزمون و پس­آزمون در تکلیف ردیابی......................... 84
نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس­آزمون و ­آزمون یادداری در تکلیف ردیابی .....................85
 
فهرست شکل­ ها                                                                                                       صفحه
         
 شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری­های مختلف تک ­کانالی... 16
شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن­ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و
همکاران 1984............................................................................................................... 18
شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم­افزار با امکانات مربوط.............................................................. 69
شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی­ها.................................................................. 69
شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده.......................................................................... 70
شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) .............................................................. 70
شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن............................................................................ 71
شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به­دست آمده در نرم­ افزا...................................................... 71
شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب­ سنج.................................................................................. 72