بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95 - دانلودپژوهش بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95قابل ویرایشبسیار منظم و تمیزآماده تحویل و صحافی

> قیمت فایل فقط 49,000 تومان

پژوهش بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95
                                                             فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                       صفحه
چکیده............................................................................................................................1
فصل اول: کلیات تحقیق........................................................................................................2
مقدمه ............................................................................................................................3
مدیریت پسماند شهری ........................................................................................................4
1- مفاهیم و مبانی مدیریت مواد زائد جامد شهری .......................................................................4
1-1 مراحل مدیریت مواد زائد جامد شهری .................................................................................6
1-1-1 تولید .......................................................................................................................6
1-1-2 جابجایی، ذخیره و پردازش ............................................................................................6
1-1-3 جمع‌آوری .................................................................................................................7
1-1-4 حمل‌ونقل ................................................................................................................8
1-1-5 پردازش و بازیافت .......................................................................................................8
1-1-6 دفن نهائی ...............................................................................................................8
1-2 سیستم مدیریت و بازیافت مواد زائد جامد شهری در جهان ........................................................9
1-2-1 مدیریت مواد زائد در آمریکا ..............................................................................................9
1-2-2 مدیریت مواد زائد اتحادیه اروپا ........................................................................................ 11
1-3 سیستم مدیریت زباله در ایران ...........................................................................................13
1-4 انواع مواد زائد جامد شهری ...............................................................................................15
1-5 منابع تولید انواع مواد زائد جامد شهری .................................................................................18
1-5-1 منابع تولید انواع مواد زائد جامد موجود در آن ........................................................................19
1-6 بررسی تطبیقی سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری در ایران و جهان .......................................19
1-7 شیوه‌های مدیریت و بازیافت مواد زائد شهری .........................................................................22
1-7-1 کاهش تولید مواد زائد ..................................................................................................23
1-7-2 استفاده مجدد ..........................................................................................................23
1-7-3 بازچرخش .................................................................................................................24
1-7-4 بازیافت ....................................................................................................................24
1-8 روش‌ها و تجهیزات پردازش و بازیافت مواد زائد شهری ...............................................................24
1-8-1 پردازش در محل ..........................................................................................................25
1-8-2 آسیاب کردن ...............................................................................................................25
1-8-3 تفکیک و جداسازی ......................................................................................................25
1-8-4 متراکم سازی (کاهش حجم) .........................................................................................26
1-8-5 کمپوست خانگی ..........................................................................................................26
1-8-6 سوزاندن ....................................................................................................................26
1-8-7 خرد کردن کاغذ و مقوا و تولید خمیرکاغذ ..............................................................................27
1-9 روش‌های تفکیک و بازیافت مواد ...........................................................................................30
1-10 فرآیند تولید محصولات بازیافتی ............................................................................................32
1-10-1 بازیافت اقتصادی شده مواد زائد جامد.................................................................................33
1-10-2 تولید انرژی از زباله‌های شهری ........................................................................................34
1-10-3 بازیافت مواد از زباله ......................................................................................................34
1-10-3-1 اصول و مبانی کمپوست .............................................................................................35
1-10-3-2 تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله................................................................................36
1-11 بیان مسئله...................................................................................................................36
1-12 اهداف تحقیق ...............................................................................................................38
1-12-1 هدف اصلی طرح (General Objective).............................................................................38
1-12-2 اهداف ویژه طرح (Specific Objectives) ..........................................................................38

1-13 پیشینه تحقیق ......................................................................................................39
فصل دوم روش کار ........................................................................................................42
2-1 منطقه مورد مطالعه ................................................................................................. 43
2-2 روش کار ...............................................................................................................43
فصل سوم یافته‌ها و نتایج ................................................................................................45
3-1 مدیریت پسماند .......................................................................................................46
3-2 منابع تولید پسماند ....................................................................................................46
3-3 بررسی وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماند در شهرستان گچساران ............................46
3-4 وضعیت فعلی روش‌های ذخیره‌سازی پسماندهای مسكونی ..................................................47
3-5 بررسی وضعیت فعلی روش‌های جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها ...........................................48
3-6 جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ......................................................49
3-6-1 انتقال پسماندها به ایستگاه‌های موقت .........................................................................50
3-6-2 انتقال پسماندها از ایستگاه‌های موقت به محل دفن ..........................................................50
فصل چهارم بحث و نتیجه‌گیری ............................................................................................54
4-1 نتیجه‌گیری ................................................................................................................55
4-2 مقایسه گچساران با کلان‌شهرها ازنظر تولید زباله و مدیریت پسماندها .......................................55
4-3 پیشنهادات ...............................................................................................................58
فصل پنجم منابع ...............................................................................................................60
                                                      فهرست جداول
عنوان                                                                                                                     صفحه
جدول 1-1: وضعیت بازیافت مواد زائد جامد شهری در آمریکا ..................................................... 10
جدول 2-1: مقایسه هزینه‌های دفن و سوزاندن زباله در اروپا .................................................... 12
جدول 3-1: روش‌های دفع مواد زائد بخش تولید و صنعت در اروپا ................................................12
جدول 4-1: میزان تولید زباله‌های شهری در چند شهر کشور (تن در روز) .......................................14
جدول 5-1: تأسیسات و فعالیت‌های متداول تولیدکننده مواد زائد ................................................. 17
جدول 6-1: مقایسه آنالیز زباله در چندین منطقه جهان ............................................................. 20
جدول 7-1: مقایسه آنالیز زباله در چند شهر کشور .................................................................. 21
جدول 8-1: آنالیز فیزیکی زباله مناطق مسکونی در کشورهایی با درآمد کم، متوسط
و بالا بدون در نظر گرفتن مواد بازیافتی ................................................................................. 22
جدول  9-1: مصارف مواد بازیافتی از زباله ............................................................................. 28
جدول 1-3: جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماندها در شهرستان گچساران ............................................50
جدول 1-4: مقایسه گچساران با کلان‌شهر تهران و اصفهان ازنظر مدیریت پسماندها .......................... 57
 
                                            فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                        صفحه
نمودار 1-4: میزان تولید زباله در روز برحسب تن را نشان می‌دهد..................................... 56
نمودار 2-4: مقایسه شهرها ازنظر میزان بازیافت زباله (پسماند) ...................................... 56
نمودار 3-4: مقایسه شهرها ازنظر تبدیل زباله به کمپوست ............................................ 57
 
 
قابل ویرایش بسیار منظم و تمیز آماده تحویل و صحافی قابل ویرایش
بسیار منظم و تمیز
آماده تحویل و صحافی
98