پژوهش همراه با مقاله ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال - دانلودپژوهش ارشد تربیت بدنی با موضوع تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبالهمراه با یک مقاله استخراج شده از خود پایان نامهقابل ویرایش

> قیمت فایل فقط 99,000 تومان

پژوهش ارشد تربیت بدنی با موضوع :
تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
همراه با یک مقاله استخراج شده از خود پایان نامه
فهرست مطالب :
 
فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه ................................................................................... 3
بیان مسئله ............................................................................... 5
اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................. 7
هدف های پژوهش......................................................................... 7
فرضیه های پژوهش....................................................................... 8
پیش فرض های پژوهش.................................................................... 8
محدودیت های پژوهش..................................................................... 8
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش........................................................ 9
 
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه .................................................................................... 12
مبانی نظری پژوهش....................................................................... 12
فیزیولوژی بسکتبال........................................................................ 12
حداکثر اکسیژن مصرفی.................................................................... 14
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال........................................................... 15
میزان درک فشار.......................................................................... 16
انباشتگی اسید لاکتیک..................................................................... 16
سرعت دفع اسید لاکتیک................................................................... 17
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت............................................................ 17
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا.............................................. 18
مفهوم ضربان قلب بالا..................................................................... 24
مفهوم فشار خون بالا...................................................................... 25
مفهوم دقت................................................................................ 26
 
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه .................................................................................... 31
روش پژوهش ............................................................................. 31
جامعه آماری پژوهش....................................................................... 31
متغیرهای پژوهش.......................................................................... 31
متغیرها مستقل............................................................................. 31
متغیرهای وابسته........................................................................... 32
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ......................................... 33
اندازه گیری ویژگی های بدنی............................................................... 33
نحوه جمع آوری اطلاعات................................................................... 34
افزایش غلظت لاکتات خون.................................................................. 35
افزایش ضربان قلب......................................................................... 35
افزایش فشار خون.......................................................................... 35
روشهای آماری............................................................................. 35
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه..................................................................................... 38
آمار توصیفی............................................................................... 39
تجزیه و تحلیل داده ها...................................................................... 39
بررسی توصیفی داده ها..................................................................... 41
آمار استنباطی.............................................................................. 48
بررسی فرضیه ها........................................................................... 49
آزمون فرضیه ها........................................................................... 51
 
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه....................................................................................... 55
خلاصه پژوهش.............................................................................. 55
بحث و نتیجه گیری........................................................................... 57
پیشنهاد برخاسته از پژوهش................................................................... 60
پیشنهاد های پژوهش......................................................................... 61
منابع........................................................................................ 62
فارسی....................................................................................... 62
خارجی....................................................................................... 63
پیوست ها