بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی - دانلودبررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتیقابل ویرایش

> قیمت فایل فقط 17,000 تومان

رساله دکتری داروسازی با موضوع :
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
 
چکیده :
به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه‌های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).
فهرست مطالب

چکیده فارسی  
مقدمه و اهداف پژوهش 
  1- ارزش غذائی طیور
  2- سلامت گوشت طیور
  3- سرعت رشد
  4- بازده لاشه
  5-سهولت تغذیه
  6- عدم احتیاج به مرتع
فصل اول:
كلیات
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز
تداخل با سایر بیماریها
راههای انتقال كوكسیدیوز
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری
ایمنی‌شناسی
نشانه‌های بالینی
تشخیص بیماری
اهمیت پیشیگری 
راههای پیشگیری
  الف ـ بهداشت و مدیریت
  ب ـ ژنتیك
  ج ـ استفاده از داروهای شیمایی
  دـ واكسن‌ها 
 
فصل دوم:
مواد و روش‌كار
فصل سوم:
نتایج
  الف- میزان دفع ااسیست
  ب ـ وزن بدن
  پ ـ افزایش وزن بدن 
  ت ـ مصرف غذا
  ث ـ ضریب تبدیل غذائی
  ج ـ میزان تلفات 
فصل چهارم:
بحث
نتیجه گیری
فصل پنجم:
منابع و پیوست
چکیده به زبان انگلیسی