پرسشنامه شخصیتی آیزنک ویژه بزرگسالان - دانلودپرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)ویژه بزرگسالان

> قیمت فایل فقط 2,500 تومان

آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)
 
پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)
مشخصات آزمون:
دامنه سنی:  16 سال به بالا
میزان تحصیلات آزمودنی:  پنجم دبستان
نوع سؤال:  دو گزینه ای بلی/ خیر
تعداد سؤال:  57 سؤال
زمان لازم جهت اجرا:  بین10 تا 15 دقیقه
هنجارها: هنجاریابی ایرانی
نوع روایی:  همگرایی برای بیماران روانی 55% است
نوع اعتبار:  از طریق بازآزمایی بین 48% تا 86% گزارش شده است 
محتوای فایل دانلودی :
1- پرسشنامه 75 سوالی
2- روایی و پایایی
3- نحوه اجرا و نمره گذاری
4- شیوه تفسیر
5- متغیرهای مورد اندازه گیری
6- منابع
 
برخی از سوالات :
سوال                                                                                                               بلی    خیر