پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) - دانلودپرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQP)

> قیمت فایل فقط 2,500 تومان

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P)
محتوای فایل :
1- هدف
2- نحوه 
3- روش نمره گذاری و تفسیر
4- سوالات پرسشنامه
5- روایی و پایایی
6- منابع
 
چند تا از پرسش ها :
 
1- خودم را مقصر این مساله می دانم.
2- مجبورم این اتفاق را بپذیرم.
...
...
...