تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار - دانلودتحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی كنترل موجودی در انبار فرمت فایل اصلی پایان نامه docحجم فایل زیپ 288 KBتعداد کل صفحات 139 صفحه 44صفحه ضمائم

> قیمت فایل فقط 25,000 تومان

تحقیق و پژوهش  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  كنترل موجودی در انبار    
فرمت فایل اصلی پایان نامه   :  doc
حجم فایل  زیپ  :  288 KB
تعداد کل صفحات :  139 صفحه + 44صفحه ضمائم

این تحقیق و پژوهش جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد. فروشگاه ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده از منابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.

 
 
چکیده تحقیق و پژوهش
هدف از ایجاد انبار ، نگهداری مواد اولیه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها می باشد . گاها پیش می آید كه بسته به نوع فعالیت شركت ، بیش از هفتاد درصد از سرمایه شركت را مواد اولیه و یا محصول شامل می شود ، بنابراین نقش انبارها بسیار حساس می باشند . در حال حاضر بهترین روش در تهیه اجناس در كشورهای توسعه یافته روش Just InTime می باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقیما از تولید به محل مصرف انتقال      می یابند كه متاسفانه بستر لازم برای اینگونه تهیه اجناس در كشور ما ایجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمینان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نیاز به انبارش اجناس احساس می گردد  . در شركتهای توزیع بیشترین سرمایه درگیر در انبارها متمركز می باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودی بمنظور كاهش هزینه نگهداری و همچنین كاهش ضایعات و دسترسی به موقع به اجناس امری اجتناب ناپذیر می باشد . با انتخاب و پیاده نمودن مدل كنترل موجودی متناسب با انبار شركت توزیع ، مدیریت شركت مطمئن خواهد شد :
الف – پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندی اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابی توسط مدیریت شركت بستگی خواهد داشت .
ب – سرمایه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .
ج – میزان رضایت مندی مشتركان بالا خواهد رفت .
این مجموعه دارای پنج فصل است :
فصل اول ، كلیات تحقیق بوده كه شامل بیان موضوع ، اهمیت تحقیق ، اهداف تحقیق ، سوالات پژوهش ، قلمرو مكانی تحقیق ، روش انجام تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها می باشد .
فصل دوم ، ادبیات تحقیق بوده كه از دو بخش 1- تئوری كنترل موجودی و 2- سیستم مدیریت انبار در شركت توزیع نیروی برق قزوین می باشد .
فصل سوم ، شامل روش تحقیق می باشد .
فصل چهارم ، به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات می پردازد .
فصل پنجم ، شامل نتیجه گیری از تحقیق ، پیشنهادات به مدیریت شركت و پیشنهادات به محقق آینده می باشد .
 
فهرست تحقیق و پژوهش

فهرست مطالب

عنوان      صفحه
چكیده تحقیق     الف
فهرست مطالب  ب
فهرست جداول   ت
نمودارها و اشكال  ج
مقدمه   1
فصل اول : كلیات تحقیق
مقدمه   4
عنوان تحقیق   5
بیان موضوع تحقیق   5
اهمیت تحقیق   5
اهداف تحقیق   6
سئوالات پژوهش   6
قلمرو مكانی تحقیق   7
روش انجام تحقیق   7
تعریف عملیاتی واژه ها   7
فصل دوم:  ادبیات تحقیق    
بخش  اول : كنترل موجودی
 تئوری كنترل موجودی  11
حالت سیستم موجودی  12
هدف ازنگهداری موجودی ها  14
هزینه نگهداری موجودی  14
طبقه بندی ABC برای اقلام موجودی   17 
اصول طبقه بندی ABC    18
كاربردهای طبقه بندیABC    18
كنترل سفارشات  19
سیستمهای محتلف سفارشات    19
           ـــ سیستم مقدار سفارش ثابت   20
          ـــ سیستم دوره سفارش ثابت    21
          ـــ سیستم ظرف ذخیره   22
          ـــ سیستم بازدیدهای عینی    23 
         ـــ سیستم موجودی پایه    23
مقایسه سیستمهای مختلف سفارش   23
موجودی اطمینان   24
سطح خدمت    24
محاسبه موجودی اطمینان    25
روشهای پیش بینی تقاضا   28
          ـــ روشهای نظری    29

فهرست مطالب

 عنوان   صفحه
       ـــ روشهای آماری و محاسباتی   29
 مقدار سفارشات اقتصادی (EOQ)   32
 هزینه متوسط سالیانه   34
نقطه سفارش   36
 مقایسه و تعیین مدل مناسب برای اقلام طبقات مختلف   37
 بخش دوم : سیستم مدیریت انبار در شركت توزیع برق قزوین
 تاریخچه شركت توزیع نیروی  برق استان قزوین   39
 بررسی سیستم انبار شركت توزیع نیروی برق استان قزوین   40
 مواد اولیه شركت    42
 سیستم موجودی در كنترل موجودی انبار
بخش سوم : تحقیقات انجام شده
طراحی و پیاده سازی كنترل موجودی در واحد یك شركت شتابكار
طراحی جامع سیستمهای اطلاعاتی انبارهای شركت توزیع برق مشهد و مدیریت كالا
برنامه ریزی و كنترل موجودی مواد اولیه كارخانجات آلومتك و آلومراد42
 فصل سوم : روش تحقیق
 مقدمه   48
 روش تحقیق   48
 قلمرو مكانی تحقیق   48
 روش جمع آوری داده های  اولیه و ثانویه  49
 روش سنجش پایائی ابزار جمع آوری داده ها   49
 روش سنجش روائی ابزار جمع آوری داده ها   49
 روش تجزیه وتحلیل داده ها
مدل كنترل موجودی و علت انتخاب آن50
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
 برآورد تقاضا  54
 آنالیز ABC
70
 قدار سفارش اقتصادی
تعیین مقدار شفارش اقتصادی هر یك از اقلام مواد اولیه   77
تعیین ذخیره اطمینان   101
 نقطه سفارش   111
 هزینه سیستم سفارشی دهی پیشنهادی برای سال 81   114
 ارزیابی سیستم پیشنهادی برای سال 80     114
 هزینه ذخیره اطمینان   120
 هزینه كل سیستم كنترل موجودی پیشنهادی برای سال 80     120
 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
 مقدمه   21
 نتیجه گیری   121
 پیشنهادات   123
 پیشنهادات به محقق آینده   124
 ضمائم
فهرست منابع
 
قسمتی از متن اصلی تحقیق و پژوهش
1- تئوری كنترل موجودی :
با توجه به اینكه مدلهای علمی و ساده كنترل موجودی در انبار شركت وجود نداشته و ارتباط سازمانی بین برنامه ریزی و تداركات و بهبود آن وجود ندارد ، موضوع تحقیق كنونی كه ایجاد مدلهائی آن هم در خصوص مواد اولیه مورد نیاز شركت می باشد را مطرح می كند .
پیش از آنكه این تحقیق آغاز شود لازم است منظور از برخورد علمی با مساله روشن شود پس تئوری عمومی كنترل موجودی را مطرح می نمائیم .
موجودی ، مقداری از كالاها یا مواد تحت كنترل موسسه هستند كه برای مدتی به منظور فروش و یا مصرف در یك حالت نسبتا راكد و یا غیر تولیدی نگهداری می شوند ( الوانی و میرشفیعی ،    1378، 234)  .  بنابراین تعریف موجودی نشانه سكونی موقت بین دو فعالیت موسوم به جریانهای تدارك و تقاضا است كه معمولا جریان تدارك مقدم بوده و كالاها را به صورت موجودی انباشته می كند حال آنكه جریان تقاضا موخر بوده و همان موجودی را تخلیه می كند .
در یك سازمان تولیدی ، موجودیها به صورت مواد اولیه و قطعات خریداری شده ،كالاهای نیمه ساخته و كالای ساخته شده می باشند . در شركت توزیع موجودیها فقط به صورت مواد اولیه شبكه ها می باشند و این موجودیها نیاز به سرمایه دارند كه غیر عادی نخواهد بود ، اگر در شركتی مقدار سرمایه درگیر در موجودیها برابر 25% كل سرمایه گذاری های آن باشد .
از طرفی نگهداری موجودیها مستلزم هزینه هایی است كه به واسطه استفاده از انبار و  تاسیسات ، درگیری سرمایه . بیمه و غیره ناشی می شوند . در پویش تولید ، نگهداری موجودی بواسطه تغییرات تقاضا ، نیاز به تولید مداوم ، تولید دسته ای و مواقعی كه فاصله دسترسی به مواد اولیه زیاد می باشد امری ضروری است . نظارت در نگهداری سطح موجودیها در یك سطح اقتصادی به منظور كارآیی موثر پویش تولید «كنترل موجودی» نام دارد  ( حاج شیر محمدی ، 1371 ، 38 ) .
2- حالت سیستم موجودی :
 
فهرست منابع تحقیق و پژوهش
1 ـ دكتر حجی ، رسول ، “ برنامه ریزی و كنترل موجودیها “ ( جزوه درسی ) . تهران . دانشگاه صنعتی شریف
2 ـ حاج شیر محمدی ، علی ، “ برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها “ . جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان . 1371 .
3 ـ جانسون ، لیموت و مونت گومری ، داگلاس ، “ برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها “ .
4 ـ اخوان نیاكی ، سید تقی . “ جزوه نظریة احتمال و كاربرد آن  “ ( جزوه درسی ) . تهران . دانشگاه صنعتی شریف . تكثیر چهارم . 1377.
5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمریكا ) و BS ( انگلستان ) هادیهای هوائی . سال 1998 
6 ـ نبوی ، بهروز ، “ روش تحقیق در علوم اجتماعی “ . تهران : كتابخانة فروردین . 1372.
7 ـ ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، “ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی “  . تهران : نشر مدیران . 1378.
8 ـ عادل آذر . “ كاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و دامهای آن “  . دانش مدیریت . 1371 .
9 ـ مقیمی ، محمد ، “ سازمان و مدیریت رویكردی پژوهشی “ . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .
 
10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain ,  “ FUNDAMENTALS
OF MANAGEMENT  SCIENCE “ , Fourth  Edition


همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار 26 تا 27 بهمن ماه 1395

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

خبرگزاری فارس | صفحه اصلی | Fars News Agency

رئیسی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری: مردم نگران رونق کسب و کار ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

وقوع سیل در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی باعت وارد آمدن خسارات و فوت چند تن از ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:47 ] [ کارجی- دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ]

تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

نرگس آباده

مونه اسناد مربوط به حق انتفاع پيش گفتار. در اجراي ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و ...

نرگس آباده

مونه اسناد مربوط به حق انتفاع پيش گفتار. در اجراي ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و ...

همایش های بازاریابی و تبلیغات : همایش ها ، کنفرانس ها و ...

خطاناپذیرسازی عملیات انبار با رویکرد مدیریت ایمن و کیفی در انبار 26 تا 27 بهمن ماه 1395

پایان نامه /تحقیق/پروژه/گزارش کارآموزی

1 - آلودگی و رابطه مقدار کلروفیل آ در رودخانه ها و اکسیژن محلول و بررسی مدل های نرم ...

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها

دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | …

انباره داده‌ها‌، هوش تجاری و سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری مجید گلپایگانی عضو گروه ...

خبرگزاری فارس | صفحه اصلی | Fars News Agency

رئیسی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری: مردم نگران رونق کسب و کار ...

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی

وکالت در دعاوی چک، سفته و رسید عادی - دفتر وکالت و مشاوره حقوقی عدالت نگار - وکالت در ...

فان و سرگرمی - 321pekh.ir

وقوع سیل در برخی شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی باعت وارد آمدن خسارات و فوت چند تن از ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:47 ] [ کارجی- دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ]

تاریخ اجتماعی کتابخانه ها

در بررسي چگونگي نهادينه سازي کتابخانه ها در ايران به نظر مي رسد که بايد به چند لايه ...

نرگس آباده

مونه اسناد مربوط به حق انتفاع پيش گفتار. در اجراي ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي و ...