طرح تخصصی موضوع تحقیق: بادبندهای واگرا (EBF ) و همگرا (CBF) - دانلودطرح تخصصیموضوع تحقیق بادبندهای واگرا (EBF ) و همگرا (CBF)

> قیمت فایل فقط 9,000 تومان

 
Ø     فصل اول:
  انواع سیستمهای باربر جانبی                                              صفحه   4
Ø     فصل دوم:
  بادبند و انواع ان                                                              صفحه  11
Ø     فصل سوم:
  خصوصیات و مقایسه بادبندهای همگرا و وگرا                       صفحه  17
Ø     فصل چهارم:
تحلیل تقریبی قابهای بادبندی شده                                    صفحه  30
Ø     فصل پنجم:
  ظوابط و روشهای طراحی بادبندها                                      صفحه  39
Ø     فهرست منابع                                                                                          صفحه  67