مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال - دانلودکتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسکنویسنده جان هالفایل اصلی کتاب PDFحجم فایل زیپ 61Mتعداد کل صفحات 754 صفحه

> قیمت فایل فقط 2,000 تومان

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال
فایل اصلی کتاب   :  PDF
حجم فایل زیپ   :  6.1M
تعداد کل صفحات :  754 صفحه
فهرست مطالب این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :
فصـل یكـم  : مفاهیـم و مقدمـات
فصـل دوم : سازوكـار بـازار قراردادهـای آتـی و پیمان هـای آتـی
فصـل سـوم : تعیین قیمت های قرارداد آتی و پیمان آتی
فصـل چهـارم : راهبردهـای پوشـش ریسـک بـا استفـاده از قراردادهـای آتـی
فصـل پنجـم : بازارهـای نـرخ بهـره
فصـل ششـم : سـوآپ (قـرارداد معاوضـه ای )
فصـل هفتـم : سازوكـار بازارهـای اختیـار معاملـه
فصـل هشتـم : ویژگی هـای اختیـار معامـلات سهـام
فصـل نهـم : راهبردهـای معاملاتـی بـا استفـاده از قراردادهـای اختیـار معاملـه
فصـل دهـم : مقدمـه ای بـر مـدل درخـت دوجملـه ای
فصـل یازدهـم : ارزش گـذاری اختیـار معاملـه: مـدل بلـک -شولـز
فصـل دوازدهـم : اختیـار معامـلات شاخـص سهـام و ارزهـا
فصـل سیزدهـم : اختیـار معاملـه قراردادهـای آتـی
فصـل چهاردهـم : نوسان پذیـری اسمایـل
فصـل پانزدهـم : پارامترهـای ریسـک اختیـار معاملـه
فصـل شانزدهـم : ارزش در معـرض ریسـک
فصـل هفدهـم : ارزش گـذاری بـا استفـاده از درخـت دوجملـه ای
فصـل هیجدهـم : قراردادهـای اختیـار معاملـه نـرخ بهـره
فصـل نوزدهـم : قراردادهـای اختیـار معاملـه غیرمعمـول و سایـر ابزارهـای مالـی غیراستانـدارد
فصـل بیستـم : مشتقـات اعتبـاری، آب وهـوا، انـرژی و بیمـه
فصـل بیسـت و یكـم : زیان هـای ناگـوار مشتقـات و آنچـه می توانیـم از آنهـا بیاموزیـم