پروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذ - دانلودپروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذفایل اصلی پایان نامه DOCحجم فایل 36 KBتعداد کل صفحات 17 صفحه

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

پروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع  ارزیابی عملكرد كاركنان به همراه فهرست منابع و مواخذ
فایل اصلی پایان نامه   :  DOC
حجم فایل    :  36 KB
تعداد کل صفحات :  17 صفحه
عنوان مطالب                                                        صفحه
فصل اول : كلیات تحقیق   
   چکیده
   مقدمه ..........................................................................................................................................1
   1- بیان مساله.............................................................................................................................3
   2- اهمیت موضوع تحقیق........................................................................................................5 
   3- اهداف تحقیق.......................................................................................................................6
   4- سئوالات تحقیق ..................................................................................................................6
   5- متغیرهای تحقیق.................................................................................................................8
   6- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق...............................................................8
فصل سوم : روش تحقیق
   1- روشهای تحقیق................................................................................................................57
   2- نوع تحقیق.......................................................................................................................57
   3- جامعه آماری تحقیق.......................................................................................................57
   5- قابلیت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58
   6- روش تجزیه و تحلیل داده ها.......................................................................................60