تحقیق و پژوهش بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دانلودعنوان تحقیق و پژوهش بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندسته حسابداری مدیریت مالیفرمتword ( قابل ویرایش) تعداد صفحات 102این فایل شامل تحقیق و پژوهش با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

> قیمت فایل فقط 20,000 تومان

عنوان: تحقیق و پژوهش بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت:word ( قابل ویرایش)    
تعداد صفحات: 102
این فایل شامل تحقیق و پژوهش با عنوان  بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق    
1-1- مقدمه     
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق  
1-4- اهداف تحقیق
    1-4-1- هدف علمی
    1-4-2- اهداف کاربردی     
1-5- مساله اصلی تحقیق
1-6- فرضیه تحقیق     
1-7- قلمرو تحقیق
    1-7-1- قلمرو زمانی
    1-7-2- قلمرو مکانی
    1-7-3- قلمرو موضوعی     
1-8- تعاریف واژه ها
1-9- ساختار تحقیق     

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق    
2-1- مبانی نظری تحقیق    
2-1-1- ساختار سرمایه     
  2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه      
  2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه    
    2-1-1-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
    2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه    
2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه    
2-1-1-4- معیارهای ساختار سرمایه    
2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه
   2-1-1-5-1- نظریه سود خالص    
   2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی    
   2-1-1-5-3- نظریه سنتی     
   2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر     
   2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا     
   2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی
2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی    
2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه    
2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی     
   2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی    
   2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی     
   2-1-2-3- مفهوم شکاف قیمتی    
   2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش     
      2-1-2-4-1- هزینه پردازش سفارش    
     2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی    
     2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست     
 2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار     
2-2-پیشینه تحقیق    
      2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور    
      2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها    
      2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده    
2-3- چارچوب مفهومی تحقیق    
فصل سوم: روش تحقیق    
3-1- مقدمه     
3-2- طرح مسئله تحقیق    
3-3- تدوین فرضیه تحقیق     
3-4- روش تحقیق     
3-5- جامعه آماری تحقیق     
3-6- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه    
3-7- قلمرو تحقیق     
3-8-  روش گردآوری اطلاعات    
3-9- ابزار تحقیق     
3-10- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق     
3-10-1- متغیر مستقل     
3-10-2- متغیر وابسته    
3-10-3- متغیر کنترلی     
3-11- مدل تحقیق     
3-12- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصادسنجی    
3-12-1- انواع داده ها    
3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی یا پنل    
3-14- روش اقتصادسنجی داده های تابلویی    
3-14-1- انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی     
فصل چهارم: تصریح مدل و برآورد مدل    
4-1- مقدمه     
4-2- آمار توصیفی     
4-3- آزمون فرضیه و نتایج آن     
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات    
5-1- مقدمه     
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه    
5-3- خلاصه و نتیجه گیری     
5-4- پیشنهادات تحقیق    
5-5- محدودیت های تحقیق .    
منابع و مآخذ    
منابع فارسی              
منابع انگلیسی           
پیوست‌ها    
پیوست الف : نام کامل شرکت ها     
پیوست ب : آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال
پیوست ج : مدل ها و آزمون های آماری     
پیوست چ: چکیده انگلیسی     
    
فهرست جداول
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده     
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق     
جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها     
جدول 4-2 نتایج تخمین معادله اول     
جدول 4-3 نتایج تخمین معادله دوم     
فهرست نمودارها    
نمودار 2-1 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص    
نمودار 2-2 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص     
نمودار 2-3 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی     
نمودار 2-4 بازارهای گردشی و غیرگردشی برای یک دارایی مالی     
نمودار 2-5 تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام     
نمودار 2-6 بازار کم عرض و کم عمق    
نمودار 2-7 مدل مفهومی تحقیق