ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق) - دانلودادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات ) به همراه منابع و مواخذ تحقیقفایل اصلی Wordتعداد کل صفحات 78 صفحهحجم فایل zip 108k

> قیمت فایل فقط 6,000 تومان

ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات ) به همراه منابع و مواخذ تحقیق
فایل اصلی   :  Word
تعداد کل صفحات :  78 صفحه
حجم فایل zip : 108k
فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
عنوان مطلب ....................................... شماره صفحه
فصل دوم: مبانی نظری و سیر تطور موضوع 17     
مقدمه 18     
بخش اول      20     
1-      تکنولوژی       20     
2-      سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات        23     
3-      تعریف تکنولوژی اطلاعات     24     
4-      تاریخچه تکنولوژی اطلاعات   28     
5-      کاربردهای سیستم تکنولوژی اطلاعات در سازمان  30     
الف ـ کاربرد عملیاتی 30     
ب ـ کاربرد اطلاعاتی 33     
ج ـ کاربرد آموزشی   36     
6- پیاده سازی سیستم تکنولوژی اطلاعات  38     
بخش دوم      44     
1-      جایگاه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات      44     
2-      تعریف سیستم‌های نگهداری و تعمیرات      46     
3-      لزوم استفاده از سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  47     
4-      معایب ناشی از نداشتن سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  48     
5-      انواع روشهای نگهداری و تعمیرات  50     
الف ـ نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود  50     
ب ـ نگهداری و تعمیرات در هنگام بروز اشکال     51     
ج ـ نگهداری و تعمیرات پیشگیری   52     
د ـ نگهداری و تعمیرات پیشگویی کننده    53     
هـ ـ نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر     54     
6-      نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها   56     
7-      نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال نیرو  57     
بخش سوم     59     
1-      تئوری های مبتنی بر عامل تاثیر      59     
الف ـ جبر تکنولوژی   59     
ب ـ جبر سازمانی      61     
ج ـ دیدگاه اقتضاء و ضرورت 62     
2- انواع تاثیر تکنولوژی بر سازمان 63     
1-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر اقتصاد سازمان   63     
2-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر ساختار سازمان    67     
3-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر عملکرد سازمان   72     
الف ـ تاثیر بر مهندسی مجدد منابع انسانی 72     
ب ـ تاثیر بر استراتژی سازمان       74     
ج ـ تاثیر بر متمایز ساختن عملکرد سازمان 75     
د ـ تاثیر بر کارایی عملیات   76     
هـ ـ تاثیر بر طراحی مجدد گردش کار         77     
بخش چهارم    79     
مهمترین تحقیقات پیرامون تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان  79     
برگزیده تحقیقات انجام گرفته در ایران    84
خلاصه  88
         
منابع  167
الف ـ منابع فارسی    168
ب ـ منابع انگلیسی   171