دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار - دانلوددانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازاردسته مدیریت ( مدیریت بازاریابی استراتژی های بازاریابی)فرمت wordتعداد صفحات 15 صفحهاین فایل در 15 صفحه با فرمت word در زمینه استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار بوده و شامل بخشهای زیر استمقدمهویژگی مرحله افول استراتژی های مرحله افولمتغیر های وضعیتی است

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار
دسته: مدیریت ( مدیریت بازاریابی- استراتژی های بازاریابی)
فرمت: word
تعداد صفحات: 15 صفحه
این فایل در 15 صفحه با فرمت word در زمینه استراتژیهای بازاریابی در مرحله افول بازار بوده و شامل بخشهای زیر است:
مقدمه
ویژگی مرحله افول
استراتژی های  مرحله افول
متغیر های وضعیتی استراتژی برداشت
متغیر های وضعیتی استراتژی حفظ(نگهداری
متغیر های وضعیتی استراتزی بازمانده سود آور
متغیر های وضعیتی استراتزی بازار بسیار خاص وکوچک
مشخصات بازار
پیش بینی تقاضا
روش های کیفی
روش های کمی
مشخصات رقبا
موقعیت رقابتی
شدت رقابت
مشخصات شرکت
سهم بازار(MS)
دسته­بندی منابع سازمان
قابلیت وشایستگی­های محوری سازمان
وفاداری
شاخص های سنجش وفاداری مشتریان
منابع