تحقیق رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول - دانلودپژوهش حاضر بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان بود جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول

> قیمت فایل فقط 20,000 تومان

فرمت ورد تعداد صفحات : 106 صفحه
چکیده
هدف: پژوهش حاضر بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روان دانشجویان بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول بود، که از این میان 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه شوخ طبعی (مارتین و لفکورت،1983) و پرسشنامه سلامت روان scl25 (نجاریان،1379) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون tمستقل استفاده شد. نتایج در سطح 5%=& نشان داد که هر چه فرد نمره سلامت روان پایین تری داشته باشد از سلامت روان بالاتری برخوردار است. یعنی افزایش شوخ طبعی دانشجویان افزایش سلامت روان آنان را در زندگی به همراه خواهد داشت.
 
کلید واژگان: شوخ طبعی، سلامت روان
فهرست مطالب
چکیده
                    فصل اول
                موضوع پژوهش
مقدمه
فرضیه های پژوهش
                فصل دوم
 
              پیشینه پژوهش
پیشینه نظری پژوهش
الف- نظریه اهانت[1]
ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی [2]
ج- نظریه ناهماهنگی و تباین [3]
واكنشهای مزاح مزاح و سیستم ایمنی بدن
مزاح و عملكرد تحصیلی
نقش درمانی مزاح تبیین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس مدل تعاملی استرس
نظریه فروید نظریة موری نظریة آدلر نظریه فروم نظریه مزلو نظریه اسكینر
نظریه كارل یونگ [4]
نظریه آلبرت الیس
افراد سالم از نظر روانی نظریه اسلام
اهمیت سلامت روان
الف- عوامل زیستی
ب- عوامل عاطفی و روانی
ج- عوامل اجتماعی
یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی)
ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی
پیشینه عملی پژوهش
پژوهش های  انجام گرفته در خارج از کشور 

                   فصل سوم

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات(ابزار اندازه گیری)

روش اجرا
طرح پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده ها

                 فصل چهارم

             تجزیه وتحلیل آماری
الف ) یافته های توصیفی
ب ) یافته های مربوط به فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌ چهارم پژوهش
فرضیه‌ پنجم پژوهش
                 فصل پنجم
            بحث و نتیجه گیری
تبیین یافته های پژوهش محدودیتهای پژوهش پیشنهادات
منابع فارسی

REFERENCES

             پیوست ها

SCL-25


 
1- Release
4- Incongruity Theory
2- Yong
 


رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر ...

رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول ...

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر ...

... شوخ طبعی با سلامت روان در ... پیام نور شهرستان دزفول ... دختر و پسر دانشگاه پیام ...

دانلود مقاله رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان ...

رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول

پایان نامه و مقاله رابطه شوخ طبعی با سلامت روان : …

... رابطه شوخ طبعی با سلامت ... روان در دانشجویان دختر و ... و پسر دانشگاه پیام نور ...

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت ... در دانشجویان دختر و پسر ... پیام نور شهرستان دزفول.

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر ...

... شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام ... پیام نور شهرستان ...

مقاله در مورد رابطه شوخ طبعی با سلامت روان : دانلود …

... رابطه شوخ طبعی با سلامت ... دختر و پسر دانشگاه پیام ... روان در دانشجویان دختر و ...

عمران و معماری - پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان ...

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر ... کرد و در صورت ...

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

... بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ... تحقیق 6. اهمیت و ...

بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

... شوخ طبعی. طرح تحقیق و ... رابطه شوخ طبعی با سلامت ... روانی در دانشجویان روان ...

عمران و معماری - پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان ...

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر ... کرد و در صورت ...

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر ...

... رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان دزفول ...

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر ...

... شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام ... پیام نور شهرستان ...

رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان : گوپاس- خرید و ...

رابطه شوخ طبعی با سلامت ... روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور شهرستان ...

مقاله در مورد رابطه شوخ طبعی با سلامت روان : دانلود …

... رابطه شوخ طبعی با سلامت ... دختر و پسر دانشگاه پیام ... روان در دانشجویان دختر و ...

بررسی رابطه ی شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

... شوخ طبعی. طرح تحقیق و ... رابطه شوخ طبعی با سلامت ... روانی در دانشجویان روان ...

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان

... بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ... تحقیق 6. اهمیت و ...

پایان نامه رابطه شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر ...

... شوخ طبعی با سلامت روان در ... دانشگاه پیام نور شهرستان ... دختر و پسر دانشگاه پیام ...

کاملترین فایل پایان نامه رابطه بهزیستی …

... پیام نور شهرستان دزفول ... شوخ طبعی با سلامت روان در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ...

پایان نامه روانشناسی - بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت

... رابطه شوخ طبعی با سلامت ... سلامت روانی در دانشجویان ... دختر و پسر دانشگاه ...