بررسی میزان مقاومت پاتوژنهای شایع ادراری - دانلودمیزان مقاومت پاتوژنهای ادراری نسبت به پنج آنتی بیوتیك رایج مصرفی (سفالكسین، جنتامایسین، نالیدیكسیك اسید، نیتروفورانتوئین وآمپی سیلین) بر اساس آنتی بیوگرام 40 زن باردار مبتلا به عفونت ادراری ، بررسی شد در آنالیز آماری 40 بیمار 3016 سال وجود داشتند كه بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی 2420 سال (562% بیماران) بود

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

بررسی میزان مقاومت پاتوژنهای شایع ادراری نسبت به آنتی بیوتیكهای رایج مصرفی در زنان باردار
فهرست
خلاصه پژوهش
مقدمه
فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته
تغییرات دستگاه ادراری در حاملگی
عفونت های دستگاه ادراری در حاملگی
باكتریوری بدون علامت
اورتریت و سیستیت
پیلو نفریت حاد
پیلو نفریت مزمن
مروری بر تحقیقات انجام شده در اینترنت
فصل دوم : روش تحقیق و مواد
بیان مساله
روش تحقیق
اهداف كلی
اهداف جزئی
جدول متغییرها
پرسشنامه
فصل سوم : نتایج آماری
نتایج بدست آمده
نمودار ها
فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
نتیجه نهائی و پیشنهادات
References
بیشترین میزان مقاومت در عفونت حاد كلیه نسبت به نالیدیكسیك اسید و آمپی سیلین (100%) بود و داروی مناسب جهت درمان پیلونفریت حاد جنتامایسین است كه مقاومت نداشت.
در عفونت مثانه درصد مقاومت به نیتروفورانتوئین 8% و سفالكسین 47% و آمپی سیلین 5/97% و جنتامایسین 22% و نالیدیكسیك اسید 45% بود . بنابراین داروی مناسب در عفونت حاد مثانه نیتروفورانتوئین است .
مقاومت به جنتامایسین زیاد نیست ولی چون از نظر بارداری در گروه c است استفاده نمی‌شود . مقاومت به آمپی‌سیلین بالاست و جهت درمان توصیه نمی‌شود . این مطالعه توصیفی و مقطعی است كه در بهار سال 84 در بیمارستان 22  بهمن دانشگاه آزاد اسلامی و احد مشهد انجام گرفت و این نتیجه بدست آمد كه مقاومت میكروبی عفونت ادراری زنان باردار در این مطالعه نسبت به جوامع غربی بیشتر بوده و جهت درمان موفقیت آمیز انجام كشت و آنتی بیوگرام به خصوص در پیلونفریت ضروری به نظر می‌رسد .