ادبیات و پیشینه‌ پژوهش با موضوع طرح تكریم از دیدگاه ارباب رجوع - دانلودادبیات و پیشینه‌ پژوهش با موضوع طرح تكریم ازدیدگاه ارباب رجوعبا فرمت Doc

> قیمت فایل فقط 10,000 تومان

فهرست مطالب
1-2 تعریف تكریم ...................................................................................................... 14
2-2 اهداف تكریم ..................................................................................................... 14
3-2 تعریف ارباب رجوع (مشتری) .................................................................................. 15
4-2 انواع دسته بندی مشتریان ................................................................................... 15
5-2 تعریف رضایت مشتری .......................................................................................... 15
6-2 مزایای رضایت مشتری ......................................................................................... 16
7-2 تعریف مشتری مداری ........................................................................................ 17
8-2 تقسیم بندی كرامت انسانی ومشتری مداری ............................................................. 17
9-2 تعریف شفاف ومستند سازی ................................................................................ 18
10-2 مراحل مستند سازی ........................................................................................ 18
11-2 مفاهیم اطلاع رسانی ....................................................................................... 22
12-2 پایگاههای اطلاع رسانی ................................................................................... 23
13-2 طبقه بندی شیوه های اطلاع رسانی ................................................................... 25
14-2 اهم شیوه های اطلاع رسانی ............................................................................ 29
15-2 تعریف باز مهندسی واصلاح مجدد......................................................................... 30
16-2 مفروضات باز مهندسی ..................................................................................... 30
17-2 اصول باز مهندسی .......................................................................................... 31
18-2 مراحل اصلاح وبهبود سیستم ها و روش های انجام كار............................................... 32
19-2 تعریف منشور اخلاقی ....................................................................................... 40
20-2 هدفهای منشور اخلاقی .................................................................................... 40
21-2 تدوین منشور اخلاقی سازمان در ارتباط با مردم ........................................................ 41
22-2 مشكلات اجرای منشور اخلاقیات ......................................................................... 42
23-2 تعریف فرم نظر سنجی ..................................................................................... 43
24-2 مروری بر پژوهش انجام شده در مورد تكریم ارباب رجوع (مشتری مداری)‌................ 44
1-    مطالعات نظری ............................................................................................... 44
2-     مطالعات تجربی ............................................................................................. 45
2-1 پژوهش های انجام شده در خارج از ایران ................................................................. 45
2-2 پژوهش های انجام شده در ایران     ......................................................................50