پاورپوینت فصل چهاردهم بازاریابی مدرن اصول و کاربردها - دانلودمدیریت فروش به فرایند توزیع کالااز تولید کننده تا استفاده کننده نهایی یا مصرف کننده اشاره دارد مدیریت فروش دارای مسئولیت دو سویه زیر میباشد تولید حجم فروش و گسترش نیرو کار فروش تصمیمات مدیریتی در مورد کارکنان فروش در شش حوزه زیر ضروری است استخدام نیرو و انتخاب آموزشپاداش و هزینه هانظارت وهدایتایجاد انگیزهکنترل و ارزیابی

> آنالیزی شغلی دارای دو بخش: ● 1- توصیف شغل:به توضیح شغل و الزامات آن می پردازد  مانند عنوان شغل ،مکان شغل و....
● 2- مشخصات شغل:به توانایی های می پردازد که هر فرد برای اجرای موفقیت آمیز شغلش باید داشته باشد.
تجزیه و تحلیل شغل : آنالیز شغلی در واقع فرآیند کشف و شناسایی اطلاعات مناسب راجع به ماهیت یک شغل خاص

1- قابلیت های عمومی: شخصیت مثبت ,سلامت جسمانی ,هوش ,صداقت و..
● ● 2- قابلیت های خاص: مدارک دانشگاهی  ,تجارب قبلی ,اطلاعات راجع به  محصولات,مشتریان و بازار
3- دانش فنی : دانش فنی راجع به  محصولات ,آگاهی از مفاهیم قانونی مرتبط با فعالیت های فروش وزبانی که برای مشتریان آشنا می باشد

● .1منابع درونی : پر کردن سمت های خالی در شغل های بالاتر سازمان از درون سازمان ● .2منابع بیرونی: جذب نیرو از خارج منابع رایج  بیرونی جهت انجام جذب نیرو عبارتند از:
.1تبلیغات .2تبادل استخدام .3 موسسات آموزشی .4سازمان های رقیب .5کارمندان فروش از شرکت های غیر رقیب .6متقاضیان نا خواسته .7كارمندان مشتریان