تحقیق و مقاله ای در موردآبیاری بارانی - دانلودتحقیق و مقاله ای در موردآبیاری بارانی

> آبیاری بارانی ثابت

آبیاری بارانی نیمه ثابت

آبیاری بارانی با جابجایی متناوب

چکیده:
آبیاری به معنی پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. آبیاری و مدیریت آب در مزرعه در عین سادگی هنوز هم از پیچیده‌ترین و به عبارتی از مشکل‌ترین عملیات کشاورزی به شمار می‌رود. بسیاری از متخصصان کشاورزی آبیاری را یک هنر می‌دانند تا علم ، و برخی آن را یک فن قلمداد می‌کنند