گزارش کار اموزی آزمایشگاه الكترونیك 1 - دانلودگزارش کار اموزی آزمایشگاه الكترونیك 1

> مقاومت : خازن

دیود :

ترانزیستورها :

صفحات برد بورد

منبع تغذیه :

 

آزمایش شماره یك : (اسیلوسكوپ)

آشنایی با اسیلوسكوپ
ورودی دستگاه

نحوه كالیبراسیون كردن اسیلوسكوپ :

نحوه اندازه‌گیری ولتاژ یك سیگنال موج :

نحوه اندازه‌گیری فركانس یك سیگنال موج
و........