طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد - دانلودطراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد

> طراحی وساخت دستگاه ثبت كننده سیگنال الكترومایوگرام دو كاناله و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد

چكیده
هدف از این پروژه ساخت آمپلی فایر دو كاناله EMG و مدلسازی فعالیت ایزومتریك ساعد و به دست آوردن رابطه كیفی بین نیروی وارد بر كف دست و دامنه EMG دو عضله دو سر و سه سر بازو و میزان نیروی متوسط ایجاد شده در آنهاست.
سیگنال EMG دو عضله به وسیله كارت صوتی به كامپیوتر داده شده و از نرم افزار MATLAB برای نمایش و پردازش داده ها استفاده می شود.سپس اضافه كردن وزنه هادر كف دست و مطالعه EMG دو عضله و انتگرال قدر مطلق آنها روابط مطرح شده در قسمت بالا را به دست می آوریم.
در بخش مدل سازی پس از ساده سازی به مدل سازی ماهیچه دو سر بازو می رسیم كه برای ثبت پاسخ ان از سنسوری كه خودمان طراحی كردیم استفاده می كنیم و پاسخ این سنسور را هم با كارت صوتی به كامپیوتر می دهیم.
واژگان کلیدی : MATLAB، پردازش داده ها، سنسور، آمپلی فایر.
 
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
منابع نویز
منشاْ سیگنال EMG
فصل دوم
بررسی الکترودها
محل قرارگیری الكترودها
 بررسی انواع الكترود
نكات مهم در مورد استفاده از الكترودها
فصل سوم
سخت افزار پروژه
تقویت اولیه سیگنال
فیلترهای مدار 
طراحی فیلتر بالاگذر
طراحی فیلتر پایین گذر
مدار تقویت كننده ثانویه
ایزولاسیون
فصل چهارم
طراحی فیلتر میان نگذر

مدل سازی سیستم های بیولوژیک
انقباض ایزومتریک و ایزوتونیک
فصل پنجم
ساعد FOREARM
بازو UPPER ARM
حرکت ایزومتریک ساعد
ماهیچه
مدلسازی ماهیچه
مدل مكانیكی Hills
سنسور جابجایی
رابطه ی EMG و وزنه ها
فصل ششم
نرم افزار پروژه
پیشنهادات
مراجع
ضمائم
28