با معماران عصر دیجیتال (اندیشه های مایكل پورتر) - دانلودبه راهبرد هزینه برمی گردیم آیا راهبرد پیشروبودن در هزینه هیچگونه ریسكی دربرندارد؟ البته پیشرو بودن در هزینه فشارهای شدید بر شركت جهت حفظ موقعیت خود می آورد این امر به معنای سرمایه گذاری مجدد در تجهیزات مدرن، به دورریختن دارائیهای مستهلك، اجتناب از افزایش خطوط تولید و هوشیار بودن نسبت به پیشرفتهای فناوری است

> قیمت فایل فقط 1,200 تومان

- نمونه كلاسیك آن شركت فورد در دهه 1920 است كه با كاستن از مدلها و گونه های مختلف، تجهیزات خودكار پیشرفته و تلاش برای دستیابی به كاهش هزینه ازطریق آموزش به نوعی پیشرو بودن غیرقابل انكار در هزینه دست نیافته بود. وقتی تمایل مشتریان به پرداخت بهای بیشتر برای داشتن خودرو با ویژگیهای بیشتر پدید آمد، شركت جنرال موتورز با راه اندازی خط كاملی از مدلها خود را برای بهره برداری از این تحول آماده كرد، اما باتوجه به انعطاف ناپذیری كه به دلیل سرمایه گذاریهای سنگین جهت به حداقل رساندن هزینه یك مدل قدیمی انجام گرفته بود، شركت فورد با هزینه های بسیاری جهت تعدیل مجدد راهبرد روبرو شد.
- خطرات ناشی از راهبرد تمایز چیست؟
- یك شركت ممكن است به تمایز دست یابد، با این حال، تمایزیافتگی معمولا تفاوت قیمت را نیز به همان اندازه حفظ خواهدكرد. پس اگر درنتیجه تغییرات فناوری یا صرفا عدم توجه، هزینه شركت تمایزیافته بیش از حد افزایش یابد ممكن است شركت كم هزینه در موقعیتی قرارگیرد كه قادر به اعمال بیشترین فشار بر حریف باشد.
- شما برای راهبردهای رقابتی، دو رویكرد تهاجمی و دفاعی را قائل هستید. بیشتر توضیح دهید.
-یك راهبرد رقابتی موثر ممكن است باعث ایجاد نوعی اقدام دفاعی یا تهاجمی جهت تثبیت موقعیت شركت درمقابل پنج عامل رقابتی گردد. در رویكرد دفاعی، می توان راهبرد را به عنوان فرایندی در ایجاد سیستم دفاعی در مقابل عوامل رقابتی یا یافتن موقعیتهایی در درون صنعت تعریف كرد. در رویكرد تهاجمی هدف از به كارگیری راهبرد، نه تنها مقابله با عوامل رقابتی، بلكه اعمال تغییراتی در منشا این عوامل است.
- جایگاه راهبرد رقابت بین المللی كجاست؟
- رقابت بین المللی به یكی از مهمترین موضوعهایی تبدیل شده است كه امروزه شركتها وحكومتها با آن مواجه هستند. از دهه 1960 كه تجارت بین المللی انفجارگونه در اثر سرمایه گذاری خارجی رشد خود را آغاز كرد، رقابت بین المللی یك ضرورت شده است. راهبرد بین المللی البته موضوعی است با قلمرو جغرافیایی. تجزیه وتحلیل آن كاملا مانند چگونگی رقابت یك شركت در سطح محلی، منطقه ای و ملی در یك كشور است.
196