پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین - دانلودپرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

> قیمت فایل فقط 2,500 تومان

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین
محتوای فایل شامل موارد زیر است :
1- مقدمه 
2- نمره گذاری
 3- توضیحات
4- سوالات پرسشنامه
5- روایی پرسشنامه 
 6- پایایی پرسشنامه
7- منابع
تعدادی از سوالات پرسشنامه:
 
1- بچه های مستقل ، کمترازبچه هایی که به والدین خود وابسته اند ، دوست داشتنی هستند.  
2- والدین هرچه دارند باید وقف فرزندان خود کنند.
3- .....