دانلود پرسشنامه سبک هویتی برزونسکی - دانلودپرسشنامه ISI سبک های هویتی برزونسکی

> قیمت فایل فقط 2,500 تومان

پرسشنامه سبک های هویتی برزونسکی
  پرسشنامه ISI به منظور جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال ۱۹۸۹ ساخته و در سال ۱۹۹۲ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این آزمون یک ابزار خود گزارشی ۴۰ عبارتی است که از ۴ زیر مقیاس تشکیل یافته است که شامل جهت گیری اطلاعاتی، جهت گیری هنجاری، جهت گیری سردرگم/اجتنابی و تعهد است.   محتوای فایل :   1- مقدمه و تاریخچه 2-پرسشنامه 40 عبارتی 3-روایی و پایایی 4- نمره گذاری و تفسیر   تعدادی از سوالات :  
... ... ...