دانلود فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) - دانلودعنوان دانلود فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)دستهحسابداری مدیریت مالی اقتصادفرمتExcel این فایل شامل داده های آماری آماده مربوط به متغیرهای مالی و حسابداری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 الی 1389 می باشد متغیرهای مربوطه شامل اهرم مالی(LEVE

> قیمت فایل فقط 10,000 تومان

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89  (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات)
دسته:حسابداری- مدیریت مالی- اقتصاد
فرمت:Excel
این فایل شامل داده های آماری آماده مربوط به  متغیرهای مالی و حسابداری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 الی 1389 می باشد متغیرهای مربوطه شامل اهرم مالی(LEVERAGE)، نسبت قیمت به سود(P/E)، ارزش بازاری به دفتری(M/B)، اندازه(SIZE)، ضریب بتا(RISK)، اهرم مالی صنعت (Industry Leverage)،درجه تمرکز صنعت (Concentration) که بر اساس شاخص هرفیندال محاسبه شده است و بازده غیر عادی(CAAR) می باشد.


دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه ...

فایل اکسل داده های آماری ... ویژه انجام پایان نامه و ... بهادار تهران از سال80 الی ...

فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ...

فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای ...

... فایل اکسل داده های آماری ... تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

... فایل اکسل داده های آماری ... بورس اوراق بهادار تهران ... الی 89 (ویژه انجام پایان ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه ...

فایل اکسل داده های آماری ... ویژه انجام پایان نامه و ... تهران از سال80 الی 89 (ویژه ...

اکسل داده های ترازنامه ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس ...

... بورس اوراق بهادار تهران ... ویژه انجام پایان نامه و ... فایل اکسل داده های آماری ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه ...

... ویژه انجام پایان نامه و ... فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و

... فایل اکسل داده های آماری ... ویژه انجام پایان نامه و ... تهران از سال80 الی 89 (ویژه ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای ...

پایان نامه و پروژه های ... در بورس اوراق بهادار تهران ... فایل اکسل داده های آماری ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ویژه ...

... در بورس اوراق بهادار تهران ... دانلود داده های آماری ... ویژه انجام پایان نامه و ...