دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران - دانلودعنوان دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهرانفرمتEXCELدسته حسابداری، مدیریت مالی و اقتصادفایل حاضر شامل داده های آماری مربوط به 31 شرکت خانوادگی پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1388 الی 1393 می باشد متغیرهای محاسبه شده در این فایل شامل سود خالص، مجموع دارایی

> قیمت فایل فقط 12,000 تومان

عنوان: دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
فرمت:EXCEL
دسته: حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد
فایل حاضر شامل داده های آماری مربوط به 31 شرکت خانوادگی پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1388 الی 1393 می باشد. متغیرهای محاسبه شده در این فایل شامل سود خالص، مجموع دارایی هاٰ، نرخ بازده دارایی ها،حقوق صاحبان سهام، نسبت Qکیو توبین، اندازه ، نسبت مشارکت و عضویت اعضای خانواده در هیات مدیره، نقش دوگانه (مدیرعامل-رئیس هیات مدیره)، اینکه آیا مدیرعامل خانوادگی:اگر مدیرعامل عضوی از خانواده باشد، نسبت مالكیت سهام شرکت توسط اعضای خانواده (مالکیت خانوادگی)، و سن شرکتها می باشد که می توان از آن برای تجزیه و تحلیل تحقیقات مربوط به رشته های حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد استفاده نمود.


دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای ...

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری شرکتهای خانوادگی بورس اوراق بهادار تهران ... داده های ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای ...

... آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق ... فایل اکسل داده ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای ...

... پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران عنوان دانلود فایل اکسل داده های آماری ... آماری ...

برچسب شرکتهای خانوادگی - نابترین فایلها

فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس اوراق ...

داده های آماری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق ...

داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال …

دانلود داده های آماری متغیرهای حسابداری و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود داده های آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای حسابداری شرکتهای خانوادگی پذیرفته شده بورس ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ...

دانلود داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران. این فایل شامل داده های آماری ...

خرید و دانلود دانلود فایل اکسل داده های آماری متغیرهای ...

... پذیرفته شده بورس اوراق ... فایل اکسل داده های آماری ... بهادار تهران}را دانلود ...