مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ورژن 2010 - دانلودادبیات و مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ورژن 2010 ( برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت تحلیل ارتباط مدل تعالی EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC) به همراه منابع و مواخذ تحقیقفایل اصلی Word تعداد کل صفحات 66 صفحه 2صفحه منابع حجم فایل zip 842k

> قیمت فایل فقط 4,000 تومان

ادبیات و مبانی نظری کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ورژن 2010 ( برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : تحلیل ارتباط مدل تعالی  EFQM و کارت امتیازی متوازن BSC) به همراه منابع و مواخذ تحقیق
فایل اصلی   :  Word
تعداد کل صفحات :  66 صفحه +2صفحه منابع
حجم فایل zip : 842k
فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :
فصل دوم: مرور ادبیات در زمینه مفاهیم کارت امتیازی متوازن (BSC) ،  مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ورژن 2010  و ادبیات مقایسه  EFQM و کارت امتیازی متوازن و بررسی زمینه هایی که دو مدل یکدیگر را پشتیبانی می کنند
2-1-  کارت امتیازی متوازن ( BSC)    13
2-1-1-  استراتژی                                                                               13
2-1-2-  اهمیت  استراتژی                                                                        15
2-1-3-  مدیریت استراتژی                                                                        16
2-1-4-  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیك در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی                           17
2-1-5-  اجرای راهبرد                                                                            20
2-1-6-  کارت امتیازی متوازن نسل اول                                                            21
2-1-7-  کارت امتیازی متوازن نسل دوم                                                            25
2-1-8-  کارت امتیازی متوازن نسل سوم                                                           27
2-1-8-1- فرآیند اول - ترجمه چشم انداز                                                    28
2-1-8-2- فرایند دوم - ارتباط و برقراری ارتباط                                               29
2-1-8-3- فرایند سوم - برنامه ریزی کسب وکار                                                                  29
2-1-8-4- فرایند چهارم -  باز خورد ویادگیری                                                                     29
2-1-9-  نقشه استراتژی                                                                          32
2-1-9-1- منظر مالی                                                                             35
2-1-9-2- منظر مشتری                                                                         35
2-1-9-3- منظر فرآیندهای داخلی                                                             39
2-1-9-4- منظر یادگیری و رشد                                                               41
2-2-  مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)  ورژن 2010    43
2-2-1- ساختار و چارچوب معیارهای مدل EFQM                                                  48
2-2-2- ساختار اجزای مدل  EFQM                                                              49
2-2-3- ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین مدل تعالی EFQM                                                                    50
2-2-4- معیارهای مدل تعالی  EFQM , 2010      51
2-2-4-1- رهبری                                                                                  52
2-2-4-2- راهبرد                                                                                   52
2-2-4-3- کارکنان                                                                                  52
2-2-4-4- مشارکتها و منابع                                                                       53
2-2-4-5- فرآیندها ، محصولات و خدمات                                                      53
2-2-4-6- نتایج مشتری                                                                           53
2-2-4-6- الف – برداشت ها                                                        53
2-2-4-6- ب – شاخص های عملکردی                                             53
2-2-4-7- نتایج کارکنان                                                                          54
2-2-4-7- الف – شاخص های  برداشتی                                                               54
2-2-4-7- ب – شاخص های عملکردی                                            54
2-2-4-8- نتایج جامعه                                                                             54
2-2-4-8- الف – مقیاس های اداراکی                                                                  54
2-2-4-8- ب – شاخص های عملکردی                                             55
2-2-4-9- نتایج کلیدی عملکرد                                                                  55
2-2-4-9- الف – دستاوردهای راهبردی کلیدی                                                        55
2-2-4-9- ب – شاخص های عملکردی                                             55
2-2-5- امتیازها                                                                                                                        56
2-3- مقایسه مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)    و کارت امتیازی متوازن ( BSC)   و بررسی زمینه هایی که دو مدل یکدیگر را پشتیبانی می کنند                                                            58
2-3-1-  مقایسه دو مدل                                                                           58
2-3-2-  زمینه هایی که دو مدل EFQMو کارت امتیازی متوازن یکدیگر را پشتیبانی می کنند                  64
2-3-2-1-   زمینه هایی پشتیبانی از نگاه کارت امتیازی متوازن                                                      65
2-3-2-2-   زمینه هایی پشتیبانی از نگاه مدل  EFQM       68
2-3-2-3-   ارائه چارچوبی جهت بررسی کارت امتیازی متوازن در  برابر معیار های مدل  EFQM       71

5-4-  فهرست منابع        144
5-4-1- فهرست منابع فارسی         144
5-4-1- فهرست منابع انگلیسی          145