صنعت گردشگری کشور فرانسه ومقایسه بازاریابی صنعت گردشگری کشورفرانسه وایران - دانلوداین فایل در قالب ورد در 50 صفحه اماده شده است

> قیمت فایل فقط 6,900 تومان

مقدمه
صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا، روز به روز در حال رشد است. به گونه ای که سازمان جهانی گردشگری پیش بینی می کند که در سال 2020تعداد گردشگران به بیش از 1/6میلیارد نفر خواهد رسید .(William & Shaw,2004)گردشگری به مثابه صنعتی موثر بر جوامع توانسته است توجه سیاست مداران و برنامه ریزان را به خود جلب کند. این صنعت فعالیتی گسترده است که تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را با خود به همراه دارد(حاجی نژاد و همکاران، .(1388
گردشگری در دنیا از منابع مهم درآمدزایی بوده و در توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها آن چنان اهمیتی دارد که اقتصاددانان آن را "صادرات نامرئی" نام نهاده اند)ابراهیم زاده و همکاران ،1391)
امروزه دولت ها به خوبی به اهمیت گردشگری پی برده و در این راستا و برای جذب هر چه بیشتر گردشگران دست به اقدامات شایان توجهی زده اند. در این بین بازاریابی گردشگری می تواند...