مقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله - دانلودمقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقالهدسته حسابداری مدیریت مالیفرمت wordتعداد صفحات ترجمه شده 29این مجموعه شامل فایل اصلی و فایل ترجمه شده می باشدچکیدهدراین این مقاله ارتباط بین تامین مالی نابهنجار خارجی و اقلام تعهدی نابهنجار به وسیله تمرکز جداگانه بر روی اقلام تعهدی سرم

> قیمت فایل فقط 9,000 تومان

مقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت: word
تعداد صفحات ترجمه شده: 29
این مجموعه شامل فایل اصلی و فایل ترجمه شده می باشد.
چکیده
دراین این مقاله ارتباط بین تامین مالی نابهنجار خارجی و اقلام تعهدی نابهنجار  به وسیله تمرکز جداگانه بر روی اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام تعهدی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت. ما فهمیدیم که تامین مالی خارجی و اقلام تعهدی پرتفوی کاهش خطر، نه تنه امولد بازده بالاتری است بلکه همچنین فرصتهای آماری آربیتراژی را تشکیل می دهد.تجزیه و تحلیل سطح پرتفولیو و سطح شرکتها از طریق رگرسیون مقطعی نشان می دهد که توانایی معیارهای  تامین مالی خارجی در      پیش­بینی بازده سهام همچنان پس ازکنترل اقلام تعهدی سرمایه در گردش  به قوت خود باقیست . به هر حال این توانایی با کنترل اقلام تعهدی بلند مدت به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. نتایج ما با شکست سرمایه گذاران برای تشخیص سرمایه گذاری بیش از حد مرتبط با فعالیت و یا مدیریت فرصت طلبانه عایدی ها مطابقت دارد.
 
کلمات کلیدی: فعالیتهای تامین مالی خارجی، اقلام تعهدی، بازده سهام.
مقدمه:
بسیاری از مطالعات انجام شده بیانگر رابطه منفی بین فعالیتهای تامین مالی شرکتها و بازده سهام در آینده است که اصطلاحاً تامین مالی نابهنجار نامیده می شود. فعالیتهای افزایش (توزیع)سرمایه با کم(زیاد)شدن بازده در آینده همراه است. این رابطه طیف گسترده ای از فعالیت های تامین مالی خارجی و حتی کل فعالیتهای تامین مالی را تشکیل می دهد. در ارتباط با این مطالعات، مستندات پژوهشی زیادی نیز وجود دارد که بیانگر رابطه منفی میان سطح اقلام تعهدی حسابداری و بازده سهام در آینده است که اصطلاحاً اقلام تعهدی نابهنجار نامیده می شود: شرکتها همراه افزایش(کاهش) اقلام تعهدی ،بازده کمتر(بیشتری)را تجربه می کنند.این ارتباط شامل اقلام تعهدی سرمایه در گردش و اقلام بلندمدت و کل اقلام تعهدی می باشد. مطالعات اخیر توسط کوهن (2006)، ، ریچاردسون و اسلوان (2008) ، و وانگ (2010) و ریچاردسون و اسلوان (2003) بیانگرارائه تلاشی سیستماتیک برای بررسی ارتباط بین این نابهنجاری در بازار است


مقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس ...

... سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله ... ترجمه شده اقلام تعهدی ...

مقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس ...

... شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه ...

مقاله ترجمه شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام

... شده اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های ... خارجی به همراه اصل مقاله ...

دانلود ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس ...

... و عملکرد بازده سهام بر ... بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله ...

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی اقلام تعهدی و عملکرد بازده ...

... سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله ... تامین مالی خارجی و ...

ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت ...

ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر ... فعالیت های تامین مالی خارجی به ...

ترجمه مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت ...

... بر اساس فعالیت های تامین ... و عملکرد بازده سهام بر ... مالی خارجی به همراه اصل ...

دانلود مقاله اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس ...

... و عملکرد بازده سهام بر ... سهام بر اساس فعالیت های ... تامین مالی خارجی و اقلام ...

اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین ...

اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های ... تامین مالی خارجی و اقلام ...

اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین ...

اقلام تعهدی و عملکرد بازده سهام بر اساس فعالیت های تامین مالی خارجی به همراه اصل مقاله