دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی - دانلودعنوان دانلود پرسشنامه نقشهای تیمیدسته مدیریت روان شناسیفرمت PDFتعداد صفحات 9 صفحهاین فایل شامل پرسشنامه نقشهای تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عنوان: دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی
دسته: مدیریت- روان شناسی
فرمت PDF:
تعداد صفحات: 9 صفحه
این فایل شامل پرسشنامه نقشهای تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.