دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها) - دانلودعنوان دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)فرمت PDFتعداد صفحات 9 صفحهاین فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها) به تعداد 20 پرسش می باشد ضمن اینکه شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد

> قیمت فایل فقط 3,000 تومان

عنوان: دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 9 صفحه
این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها) به تعداد 20 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.