جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 - دانلودجزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 27تعداد کل صفحات 147فایل جزوه آموزشی PDF حجم فایل 184MB

> قیمت فایل فقط 2,000 تومان

جزوه آموزشی نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7
تعداد کل صفحات 147
فایل جزوه آموزشی PDF
حجم فایل  1.84MB
فصل اول : آشنایی با سیستم  دارایی ثابت 
فصل دوم : آشنایی با اطلاعات پایه 
 فصل سوم  : استقرار دارایی ها
فصل چهارم : دارایی ها
فصل پنجم  : تعمیرات اساسی
فصل ششم : نقل و انتقال
 فصل هفتم : خروج  اموال
فصل هشتم  : صورت برداری
فصل نهم : بیمه دارایی
فصل دهم : عملیات پایان سال
فصل یازدهم : تغییر سال مالی 
فصل دوازدهم : گزارشات
فصل سیزدهم :  گزارشات  تحلیلی