تحقیق و پژوهش بررسی نگرش دینی ( مثبت و منفی ) برتفکرانتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دماوند - دانلودهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است

> قیمت فایل فقط 20,000 تومان

فرمت ورد 106 صفحه
چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.
فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد
2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.
همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد
اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به
صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه
نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از
پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.
نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :
فهرست
چکیدۀ تحقیق
مقدمه
بیان مسأله :
اهداف پژوهش :
 فرضیات تحقیق :
متغیرهای پژوهش :
 نگرش دینی :
 نگرش دینی مثبت :
نگرش دینی منفی :
تفکر انتقادی :
 تعاریف عملی متغیرها :
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق  
نگرش چیست ؟
 دین چیست ؟
فطری بودن دین :
تعریف دین از دیدگاه قرآن :
مراتب دین :
فلسفۀ دین چیست ؟
 دین از دیدگاه مطهری
دین از دیدگاه كانت
تفكر انتقادی
تفكر انتقادی
ویژگی‌های تفكر انتقادی
ویژگی‌های متفكران منتقد
ویژگی‌های تفكر انتقادی
صفات متفكران انتقادی
ویژگی‌های یاددهی و یادگیری در آموزش تفكر انتقادی
مهارتهای ویژه در تفكر انتقادی
ابعاد شناختی و عاطفی تفكر انتقادی
تفكر انتقادی و تفكر منطقی
تفكر انتقادی و حل مسئله
مراحل تفكر انتقادی
پیشینه پژوهشی تحقیق
سوابق تحقیق
تحقیقات خارجی
سابقه تحقیق
پیشینۀ دین در تاریخ  :
پیشینه مربوط به تفكر انتقادی
الف – پیشینه تحقیق در ایران
نقدوبررسی پیشینه و دیدگاهها
نگرش دینی منفی
فصل سوم
روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات :
نمونه آماری (حجم نمونه) و روش نمونه‌گیری:
تعیین حجم نمونه :
ابزارهای گردآوری اطلاعات :
مقیاس سنجش نگرش مذهبی دانشجویان
آزمون نگرش دینی
روایی و پایایی
شواهد اعتبار :
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:
الف) توصیفی
ب) آمار استنباطی :
پیشنهاد به محقق آینده
ضمیمه و پیوست
پرسشنامه 1
دانشجوی گرامی:
متن دستورالعمل در پس آزمون
منابع و مأخذ :
261